เมืองคอนแถลงฟุตซอล เฟ้นหาตัวแทนจังหวัด ร่วมแข่งขันฟุตซอล SDN FUTSAL NO L CUP INSPIRED BY THAI PBS ชิงแชมป์ประเทศไทย

เมืองคอนแถลงฟุตซอล เฟ้นหาตัวแทนจังหวัด ร่วมแข่งขันฟุตซอล SDN FUTSAL NO L CUP INSPIRED BY THAI PBS ชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย

วันที่ 18 มี.ค.ที่ห้องประชุมพลเอกหลวงเสนาณรงค์ โรงเรียนโยธินบำรุง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายสนั่น สนธิเมือง ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการแถลงข่าวและจับฉลากแบ่งสายในการแข่งขันกีฬาฟุตซอล SDN FUTSAL CUP 2021 (ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน) ชิงแชมป์จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “กีฬา…พัฒนาคน พัฒนาคุณภาพชีวิต Sports…developed people developed quality of life” ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนที่มีความสนใจในการเล่นกีฬาฟุตซอล ให้ได้รับการส่งเสริมอย่างถูกต้อง มีการซึมซับเอาสิ่งดีมีประโยชน์และมีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตในหลายๆ คุณสมบัติอย่างที่สังคมต้องการทั้งด้านสุขภาพ พลานามัยและด้านจิตใจ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการดำรงชีวิตที่มีคุณธรรม มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น

สำหรับการจัดการแข่งขันฟุตซอล SDN FUTSAL CUP 2021 (ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน) ชิงแชมป์จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4 จะเป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความจำเป็นสำหรับเด็กและเยาวชนในยุค 4.0 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่ในการแสดงออกซึ่งศักยภาพและการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เบื้องต้นได้รับความสนใจจากเยาวชนจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน 12 ทีม ประกอบด้วย ทีมโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ ,ทีมโรงเรียนโยธินบำรุง ,ทีมโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ ,ทีมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ,ทีมโรงเรียนตระพังพิทยาคม ,ทีมโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ,ทีมโรงเรียนปากพูน ,ทีมโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม ,ทีมโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ,ทีมโรงเรียนนาบอน ,ทีมโรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง และทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสงโดยทีมที่ชนะการประกวดจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และจะได้เป็นทีมตัวแทนของจังหวัดนครศรีธรรมราช ไปเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล SDN FUTSAL NO L CUP INSPIRED BY THAI PBS ชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย ต่อไป ส่วนทีมที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเงินรางวัล2,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 3 จะได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท