อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

วันนี้ (18 มีนาคม 2564) เวลา 14.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นายอิทธิพงศ์ ตันมณี นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ และนายทวี ไข่แก้ว โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พื้นที่ชายฝั่ง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก และหมู่ที่ 1 ตำบลบางพระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในภารกิจด้านการพัฒนาเมือง โดยรูปแบบเขื่อนเป็นเขื่อนหินใหญ่เรียงเป็นชั้น จำนวน 3 ชั้น คือ หินชั้นนอก หินชั้นกลาง และหินชั้นใน ความยาว 1,780 เมตร ทั้งนี้ หากโครงการฯ แล้วเสร็จ จะสามารถป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0