จังหวัดนครศรีธรรมราช มีมติปิดต่อชั่วคราวสนามชนโค สนามชนไก่ สนามกัดปลา และกิจการในลักษณะเดียวกัน

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช มีมติปิดต่อชั่วคราวสนามชนโค สนามชนไก่ สนามกัดปลา และกิจการในลักษณะเดียวกันจนกว่า ศบค.จะมีมติเปลี่ยนแปลง

วันนี้(24 มี.ค.64) ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ความคืบหน้าการฉีดวัคซีนในกลุ่มเสี่ยงของจังหวัดต่างๆ โอกาสนี้คณะกรรมการฯ ได้มีมติปิดชั่วคราวต่อไปในส่วนของสนามชนโค สนามชนไก่ และสนามกัดปลา รวมทั้งสนามฝึกซ้อมและสนามแข่งขันในลักษณะเดียวกัน จนกว่ามติ ศบค.จากส่วนกลางจะมีการเปลี่ยนแปลง

ขณะที่การสำรวจกลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งคาดว่าจะได้รับการจัดสรรวัคซีนลงพื้นที่ ในห้วงประมาณเดือนมิถุนายน-สิงหาคมนั้น นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความพร้อม โดยได้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ไว้ 4 กลุ่ม ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 36,146 คน ,กลุ่มบุคคลที่มีโรคประจำตัว 35,080 คน โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง 841 คน โรคหัวใจและหลอดเลือด 1,568 คน โรคไตเรื้อรังที่อยู่ในระยะ 5 ขึ้นไป 1,905 คน โรคหลอดเลือดสมอง 1,355 คน โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างการรักษาด้วยเคมีบำบัด รังสีบำบัด และภูมิคุ้มกันบำบัด 428 คน และโรคเบาหวาน 29,793 คน,กลุ่มผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 231,387 คน และกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย จำนวน 2,300 คน รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 303,123 คน
////////
อุไรวรรณ/ข่าว
พรรณี-ศศิภา/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช