PEA ส่งมอบระบบจำหน่ายไฟฟ้า และติดตั้งหม้อแปลงขนาด 250 เควีเอ ให้กับวัดพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์

PEA ส่งมอบระบบจำหน่ายไฟฟ้า และติดตั้งหม้อแปลงขนาด 250 เควีเอ ให้กับวัดพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ เขาศูนย์ สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

วันที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีส่งมอบระบบจำหน่ายไฟฟ้า และติดตั้งหม้อแปลงขนาด 250 เควีเอ แด่พระครูถาวรพิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดธาตุน้อย เจ้าคณะตำบลหลักช้าง โดยมี นายสัมฤทธิ์ โชติบัณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมส่งมอบฯ นายภิญโญ ทองเจิม ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงานความเป็นมาวัตถุประสงค์ของการส่งมอบระบบจำหน่ายไฟฟ้า และคณะผู้บริหาร PEA ร่วมพิธี ณ วัดพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ เขาศูนย์ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและสนับสนุนการประหยัดพลังงาน ความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน และเนื่องด้วยวัดธาตุน้อย ซึ่งเป็นวัดที่ประดิษฐานสรีระของพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ เป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชน มีความประสงค์ที่จะดำเนินการสร้างองค์พระรูปพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ประดิษฐานในพื้นที่เขาศูนย์ หมู่ที่ 2 ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงได้สนับสนุนงบประมาณงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และติดตั้งหม้อแปลงขนาด 250 เควีเอ เป็นจำนวนเงิน 346,827.23 บาท เพื่อให้เป็นที่ประดิษฐานองค์พระรูปพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ เพื่อให้ประชาชน เกิดความรัก ความสามัคคี โดยมีพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ เป็นที่เคารพนับถือยึดเหนี่ยวจิตใจ อีกทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั่วประเทศ การกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช