มหาวิทยาลัยราชภัฏนครฯ ยกระดับคุณภาพการศึกษา ป.โท ป.เอก นักศึกษาดูงานนอกสถานที่เน้นเก็บข้อมูลด้านการวิจัย


วันนี้ (31 มีนาคม 2564) นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ได้เดินทางลงพื้นที่เก็บข้อมูลในการทำวิจัย และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้พิพิธภัณฑ์บ้านหนังสุชาติ ทรัพย์สิน ศิลปินแห่งชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย รอง รศ.ดร.พิเศษ บุปผาชาติ อุปถัมป์นรากรและ ผช.รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ สุวโรจน์ เป็นหัวหน้าคณะนำนักศึกษาดูงาน ซึ่งคาดหวังว่าการศึกษานอกพื้นที่ในครั้งนี้นักศึกษาจะได้สัมผัสกับประสบการณ์จริง และได้เรียนรู้ภูมิปัญญาจากผู้ทรงคุณวุฒิโดยตรงคิดว่าศูนย์เรียนรู้พิพิธภัณฑ์หนังสุชาติมีของดีอยู่ และจะเป็นผู้ที่อนุรักษ์สืบสานในเรื่องของหนังตะลุงสืบไป
การศึกษาวิจัยนอกห้องเรียนของหลักสูตรการจัดการศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ได้นำนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อศึกษาในเรื่องของภูมิปัญญาชาวบ้านวิถีชีวิตของหนังตะลุง เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงภูมิปัญญาของหนังตะลุงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่นการทำตัวหนังตะลุง เครื่องดนตรี เพื่อให้เห็น
โจรย์วิจัยจริงๆในพิ้นที่จริง และได้เรียนรู้จากพิพิธภัณฑ์บ้านหนังสุชาติ ศิลปินแห่งชาติ

โดยได้รับเกียรติในการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาจาก ท่านอาจารย์วาที ทรัพย์สิน ซึ่งเป็นทายาทรุ่นต่อๆมาของ นายหนีงสุชาติ ทรัพย์สิน ได้บรรยายให้ความรู้ในเรื่องความเป็นมา ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ของหนังตะลุง ความสำคัญของนักดนตรี นายหนังผู้เชิดตัวหนังตะลุง จะมีความสำคัญและมีความสัมพันธ์ควบคู่กัน ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพในการลำดับความคิด และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่อาจารย์ วาที ทรัพย์สิน ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอาจารย์สุชาติ ทรัพย์สิน ศิลปินแห่งชาติ และหนังตะลุงของชาวนครศรีธรรมราชต่อไป โดยในการศึกษาเรียนรู้ครั้งนี้ ได้มีนายยุทธนา แต่งวงศ์ ตัวแทนนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก กล่าวว่า การศึกษานอกพื้นที่ในครั้งนี้นับเป็นเรื่องราวที่ดีและมีประโยชน์อย่างมาก เพราะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นมาของการเล่นหนังตะลุง ตัวหนังตะลุง เครื่องเล่นดนตรีหนังตะลุง และเรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาของหนังตะลุงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตนและเพื่อนนักศึกษาจะนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ทำการวิจัยให้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด เพื่อบุคคลรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้ต่อไป .///