นายกฯ อบจ.หญิงเมืองคอน ทุ่มสุดตัวขับรถบรรทุกน้ำด้วยตัวเอง ปล่อยคาราวานช่วยภัยแล้ง

นายกฯ อบจ.หญิงเมืองคอน ทุ่มสุดตัวขับรถบรรทุกน้ำด้วยตัวเอง ปล่อยคาราวานช่วยภัยแล้ง

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 2 เม.ย.64 ที่หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นางกนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานปล่อยคาราวานช่วยภัยแล้ง มีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ร่วมพิธี
นางกนกพร นายกฯ อบจ.นครศรีธรรมราช เผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีพื้นที่รับผิชอบทั้งหมดเขตจังหวัด มีหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น โดยภารกิจดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อภารกิจดังกล่าว ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์สภาพอากาศ ปี 2564 ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูร้อนตั้งแต่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป และนครศรีธรรมราชเกิดภัยแล้วหลายพื้นที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลรับผิดชอบความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนและเป็นองค์กรที่มีความพร้อมในด้านเครื่องจักร อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน จึงกำหนดปล่อยขบวนเครื่องจักรเพื่อออกไปปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือภัยแล้ง ตามโครงการคาราวานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วยภัยแล้ว

โดยปล่อยคาราวานเครื่องจักรกล เพื่อออกปฏิบัติงานแจกจ่ายน้ำ ขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งธรรมชาติ จึงถือได้ว่าเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งที่จะต้องดำเนินการให้สำเร็จ พร้อมช่วยเหลือแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้ง บรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งการปล่อยขวนในครั้งนี้ได้มี เครื่องจักรที่ร่วมในขบวนเตรียมไว้สำหรับออกปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือที่พี่น้องประชาชนประกอบด้วย รถผลิตน้ำดื่ม จำนวน 1 คัน รถบรรทุกน้ำ จำนวน 7 คัน รวมทั้งจัดส่งรถขุด เพื่อขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำจำนวน 8 คัน เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน 1 เครื่อง
อย่างไรก็ตาม ก่อนคาราวานรถบรรทุกช่วยเหลือภัยแล้ง ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชน นางกนกพร เดชเดโช นายก อบจ.นครศรีธรรมราชได้ทุ่มสุดตัว ขึ้นขับรถบรรทุกน้ำด้วยตัวเอง เป็นการเอาฤกษ์เอาชัยช่วยเหลือพี่น้องประชาชน พร้อมกับกล่าวด้วยว่า นายกฯ อบจ.หญิง ทำได้ทุกอย่างเพื่อประชาชน