พิธีรับ – ส่ง มอบหน้าที่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ระหว่าง พลตรี ธิรา แดหวา กับ พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์

้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 เน้นย้ำ จะนำประสบการณ์มาพัฒนาให้มณฑลทหารบกที่ 41 เป็นหน่วยที่เข็มแข็ง มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองภารกิจของกองทัพบก

วันนี้ (2 เมษายน 2564 ) เวลา 0940 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มณฑลทหารบกที่ 41 จัดพิธีรับ – ส่ง มอบหน้าที่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ระหว่าง พลตรี ธิรา แดหวา (ท่านเก่า ) กับ พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ (ท่านใหม่) โดยมีกำลังพล ในหน่วยมณฑลทหารบกที่ 41ร่วมพิธีฯ อาทิ พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ห้องพระบามีปกเกล้า, พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.6,และ วางพานพุ่มอสาวรีย์วีรไทย
พลตรี ธิรา แดหวา ได้กล่าวในโอกาสนี้ว่า ตามที่ ได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้กระผม ดำรงตำแหน่ง รองแม่ทัพภาคที่ 4 ตลอดเวลา ที่กระผมได้รับราชการ ในมณฑลทหารบกที่ 41 เป็นเวลา 2 ปี มีความประทับใจที่ทุกคนให้ความร่วมมือ ร่วมใจ มีความรักสามัคคี รักหมู่คณะ ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ทั้งทุมเท กำลังกาย และกำลังใจ อย่างเต็มกำลัง ความสามารถ ในหารปฏิบัติหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพ จนทำให้การปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ บรรลุผลสำเร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งทำให้มณฑลทหารบกที่ 41 ได้พัฒนาอยู่ในระดับมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ ของหน่วยงานต่างๆ และประชาชน

สำหรับ พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ท่านใหม่ ท่านได้ปฏิบัติราชการมาเป็นเวลานาน จึงเชื่อมั่นได้ว่า ท่านจะนำความรู้และประสบการณ์ที่มี รวมทั้งวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมาพัฒนาให้มณฑลทหารบกที่ 41 เป็นหน่วยที่เข้มแข็ง มีมาตรฐานยิ่งขึ้นไป เพื่อสนองตอบต่อภารกิจของกองทัพบก และกองทัพภาคที่ 4 ต่อไป
พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ได้กล่าวในโอกาสนี้ว่า ขอน้อมรับหน้าที่นี้ ไว้ด้วยความสำนึกในความรับผิดชอบ เป็นอย่างยิ่ง และจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อพัฒนา มณฑลทหารบกที่ 41 ให้มีความเจริญก้าวหน้า มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ เป็นที่ศรัทธา เชื่อมั่นของทุกคน ตลอดจนได้รับความไว้วางใจ จากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น
หลังจากนั้น พลตรี ธิรา แดหวา รองแม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพลในหน่วยมณฑลทหารบกที่ 41 ที่เรียน มีความประพฤติเรียบร้อย จำนวน 35 ทุน เป็นเงิน 101,000.-บาท ทุนประเภทผลการเรียนดีเยี่ยม จำนวน 25 ทุน เป็นเงิน 74,000 บาท และประเภทมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียร จำนวน 10 เป็นเงิน 27,000 บาท

รองแม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวในโอกาสนี้ว่า แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กรุณามอบเงินบำรุงการศึกษาเพิ่มเติมให้กับบุตรของกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 41 ขอให้ผู้ที่ได้รับเงินบำรุงศึกษาในครั้งนี้มีความขยันเรียนให้มากขึ้น เพื่อที่จะได้รับเงินบำรุงการศึกษา และขอให้นำเงินที่ได้รับไปจ่ายให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป