กิจกรรมนำเสนอ “โครงงานต้นแบบเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตเกษตรกร ในพื้นที่ตำบลนาทราย

กิจกรรมนำเสนอ “โครงงานต้นแบบเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตเกษตรกร ในพื้นที่ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์”

วันนี้ (1 เม.ย.64) ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช อ.ดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนำเสนอ “โครงงานต้นแบบเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตเกษตรกรในพื้นที่ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ สุดสมบูรณ์ อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 6034702 เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยกิจกรรมได้รับความสนใจจากนายสุขเจริญ  สุดสมบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย พร้อมทีมบริหาร นายวัชรา   ชุมธรรม กำนันตำบลนาทราย ผู้นำชุมชน กลุ่มเกษตรกร แขกผู้มีเกียรติ ประชาชน นักจัดการทางสังคมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พื้นที่ตำบลนาทราย ตำบลพรหมโลก และนักศึกษา จำนวน 60 คน

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่น ตามศักยภาพ ภายใต้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 ระยะ 20ปี (พ.ศ. 2560-2579) และสอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2564-2567 ในประเด็น นโยบายข้อที่ 2 ด้านการวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม โดยใช้เครื่องมือวิศวกรสังคม อันเป็นกระบวนการบ่มเพาะ Soft Skill ที่สำคัญให้กับเยาวชน ด้วยการ Coaching จาก คณาจารย์ โดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน หรือ Social Based Multidisciplinary Active Learning ภายใต้แนวคิด “วิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” เพื่อพัฒนาเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนา ตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต มีความเป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ สามารถปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทัน สถานการณ์ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและนำมาใช้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการ พัฒนาในทุกมิติ

โดยกำหนดกรอบวาระวิจัยแห่งชาติ (National Research Agenda) ให้เกิดการบูรณาการระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้สมัยใหม่ที่สามารถใช้ตอบ โจทย์การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนชุมชนในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ใหม่ๆ เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ ตลอดจนมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นต้นแบบงานวิจัยไปสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเป็นแกนหลัก ในการพัฒนาท้องถิ่น เน้นการนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในมิติที่หลากหลาย เพื่อให้เกิด การพัฒนาทุก ๆ ด้าน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในการ ปฏิบัติงานวิชาชีพเทคโนโลยีเครื่องกลต่อไปในอนาคต การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน และความร่วมมือเป็นอย่างดีจากจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตเกษตรกรในพื้นที่ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และชุมชนอื่นๆ อีกต่อไปด้วย.