คณาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ ผ่านการรับรอง UKPSF จากสหราชอาณาจักร 301 คน เป็นอันดับ 1 ในไทย

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

คณาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ ผ่านการรับรอง UKPSF จากสหราชอาณาจักร 301 คน เป็นอันดับ 1 ในไทย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เดินหน้าปฏิรูปการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF ประเทศสหราชอาณาจักร มุ่งสร้างอาจารย์ผู้สอนมืออาชีพทั้งระบบ 100 % ปัจจุบันมีจำนวนอาจารย์ผ่านการรับรองการสอนภายใต้กรอบ UKPSF 301 คน โดยมี Senior Fellow จำนวน 50 คน มากที่สุดในประเทศไทย

(21 เมย.’64) รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ภายใต้การนำของ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีคนปัจจุบัน ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนการสอน เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ โดยได้นำกรอบมาตรฐานการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา UKPSF (The UK Professional Standards Framework) ซึ่งเป็นกรอบมาตรฐานสากล จากสถาบัน Advance HE ประเทศสหราชอาณาจักรมาใช้สำหรับการเรียนการสอนทุกชั้นปี ปัจจุบันคณาจารย์ของ มวล. ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นผู้สอนมืออาชีพหรือ Fellowship แล้วจำนวน 301 คน (ณ วันที่ 21 เม.ย.2564) แบ่งเป็นระดับ Principal Fellow จำนวน 1 คน ระดับ Senior Fellow จำนวน 50 คน และระดับ Fellow จำนวน 250 คน ถือเป็นจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย ส่งผลให้ภาพรวมของประเทศไทยมีจำนวน Fellowship เป็นอันดับที่ 3 ของโลกไม่นับประเทศสหราชอาณาจักรด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด กล่าวต่อไปอีกว่า การนำระบบการเรียนการสอนภายใต้กรอบ UKPSF มาใช้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้อาจารย์ผู้สอนมีทักษะความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพในการสอนระดับอุดมศึกษา และอาจารย์ทุกคนต้องผ่านการอบรมUKPSF รวมถึงเพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ มากกว่าการเรียนแบบท่องจำ มหาวิทยาลัยได้จัดอบรม UKPSF ให้แก่คณาจารย์ไปแล้ว จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 60 คน รวม 241 คน พร้อมทั้งมีการจัดอบรม Pre UKPSF คู่ขนานกันไปอีก 8 รุ่น จำนวนกว่า 500 คน

“นโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภายใต้กรอบ UKPSF ขณะนี้ถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งหลังจากใช้ระบบ UKPSF พบว่า คะแนนประเมินอาจารย์ของ ม.วลัยลักษณ์จากนักศึกษา คะแนนประเมินเฉลี่ยอยู่ที่ 4.46 จากคะแนนเต็ม 5 นักศึกษามีผลการเรียนดีขึ้นและอัตราการตกออกของนักศึกษาลดลงเหลือเพียง 0.05% เท่านั้น เราต้องการให้และผู้ปกครองมีความมั่นใจในคุณภาพการสอนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ กล่าว

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0