คณะกรรมการคัดเลือกและสรรหาสตรีไทยดีเด่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


คณะกรรมการคัดเลือกและสรรหาสตรีไทยดีเด่นจังหวัดนครศรีธรรมราช มีมติเป็นเอกฉันท์คัดเลือกผู้สมัคร เพื่อเป็นสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2564
วันนี้(22 เม.ย. 64) ที่ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและสรรหาสตรีไทยดีเด่น จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2564 โดยมีนางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช นางกนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม โดยประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้เป็นการร่วมพิจารณาคัดเลือกประวัติและผลงานของผู้เสนอประวัติและผลงานเป็นสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2564

เบื้องต้นมีผู้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณา จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นางอาภรณ์ ศรีสมบัติ จากอำเภอทุ่งสง นางจรรยา กิมิฬาร์ จากอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และนางอำภา จงจิต จากอำเภอพิปูน ซึ่งผู้สมัครทั้ง 3 ราย ล้วนมีความโดดเด่น มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และคุณสมบัติครบถ้วน อย่างไรก็ตามจากการพิจารณาในองค์รวมตามบทบาทของสตรีไทย คณะกรรมการได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นางจรรยา กิมิฬาร์ จากอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2564 จังหวัดนครศรีธรรมราช และจะได้เป็นตัวแทนของสตรีไทยในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเข้ารับการพิจารณาให้เข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564 ซึ่งจะมีจำนวนทั้งสิ้น 66 รายทั่วประเทศด้วย

สำหรับวันสตรีไทย ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง ที่จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรำบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อให้คนไทยได้มีอาชีพ มีรายได้ และได้พระราชทานให้วันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี เป็น“วันสตรีไทย” นับตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา
////////////
อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ
พรรณี/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0