ส.ส.รงค์ บุญสวยขวัญ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนก่อสร้างอาคารอาศรมวัฒนธรรม ในเขตพื้นที่โบราณสถานตุมปังของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส. พปชร. ในฐานะรองประธานกรรมาธิการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยนางเสริมกิจ ชัยมงคล ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช นายภัทรพงค์ เก่าเงิน ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี สำนักงานศิลปากรที่ 12 และคณะผู้ติดตาม นางวิลาวัลย์. วิชัยดิษฐ์ นางสาวปริญญา สีหรัฐ และคณะเจ้าหน้าที่อาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางไปดูพื้นที่การก่อสร้างอาคารอาศรมวัฒนธรรม ในเขตพื้นที่โบราณสถานตุมปังของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้เป็นอาคารเกี่ยวกับทำกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต้องขออนุมัติแบบแปลนจากกรมศิลปากร เพื่อใช้อาคารที่จะเกิดขึ้น
ขับเคลื่อนให้บรรลุภารกิจของมหาวิทยาลัยในการบริการทางวิชาการสู่สังคมและการบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้การประสานงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0