เมืองคอนเตรียมจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาด 22 กันยายน – 1 ตุลาคม 2562

69361301_3033804900024440_6146035588542758912_o
(28 ส.ค. 62) ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 กันยายน – 1 ตุลาคม 2562

69222487_3033806796690917_7384585040086171648_o
โดยวาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ เป็นการรับทราบและมอบหมายภารกิจงานแก่คณะกรรมการและภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้การจัดงานมีความยิ่งใหญ่ สร้างความประทับใจแก่ทุกประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งเพื่อร่วมสืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนและลูกหลานชาวปักษ์ใต้ โดยเบื้องต้นได้กำหนดให้มีกิจกรรมทั้งภาควิชาการและภาคบันเทิงตลอด 10 วัน 10 คืน ในสถานที่จัดงานสำคัญ 2 แห่ง คือที่บริเวณสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย การประกวดวรรณกรรมและเพลงร้องเรือเด็ก ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยอาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

การประชันหนังตะลุง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช การประกวดกลอนสด โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช การประกวดหุ่นเปรต สาธิตหุ่นเปรตและจัดขบวนแห่หุ่นเปรต โดยสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช และการจัดการแสดงของศิลปินพื้นบ้าน โดยสมาคมภูมิปัญญาท้องถิ่นนครศรีธรรมราช

69436129_3033804620024468_5927426069618491392_o
และการจัดงานภายในบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์’84 (ทุ่งท่าลาด) ประกอบด้วย การแสดงวิพิธทัศนา โดยมหาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช การจัดประกวดนางสาวนครศรีธรรมราช โดยหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช การประกวดเทพบุตรพญานคร โดยบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครศรีธรรมราช(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด การออกรางวัลสลากกาชาด โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช และที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช การจัดมหกรรมวิถีชุมชนคนพอเพียง โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช การจัดมหกรรมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

การจัดเวทีชุมชนเทศบาล โดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร้านกาชาดร่วมสืบสานงานบุญสารทเดือนสิบ โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด องค์กรภาครัฐและเอกชนด้านสาธารณกุศลที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมพัฒนาทักษะและการประกวดผลงานด้านศิลปะนักเรียน โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด การแข่งขันกีฬาสามล้อพ่วงท้าย โดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชนโคภาคใต้ โดยสมาคมกีฬาชนโคไทย การยกหฺมฺรับ ถวายหฺมฺรับ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด การตั้งเปรตชิงเปรต โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และอย่างการประกอบพิธีแห่หฺมฺรับและประกวดหฺมฺรับ ชิงหฺมฺรับทองคำพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะมีขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 27 กันยายน 2562
69648528_3033804633357800_5238987909226299392_o
69733967_3033804860024444_4523218483927842816_o
69748276_3033804886691108_4303825021802905600_o
////////////
อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ
พรรณี/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช