“นายก ดร.โจ”แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช-จับตา 6 นโยบายหลัก 8 นโยบายเร่งด่วน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

“นายก ดร.โจ”แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช-จับตา 6 นโยบายหลัก 8 นโยบายเร่งด่วน

เมื่อเวลา 10.00 น. วานนี้(14 พค.64) ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5 ) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 เป็นญัตติที่สำคัญเสนอในที่ประชุมสภา ฯคือญัตติการแถลงนโยบายของนายกณพ เกตุชาติ หรือ “นายกดร.โจ” นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ซึ่งแถลงต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังต่อไปนี้ 1. ด้านการเมืองและการบริหารเป็นนโยบายที่ทำให้การบริหารงานของเทศบาลสามารถตอบสนองความต้องการของ ประชาชนและตอบสนองภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นนโยบายที่สร้างความปลอดภัยและความสะดวกสบายให้กับประชาชนในเขตเทศบาล ฯ 3. ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นนโยบายพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงาม ส่งเสริม ประชาชนให้ร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม 4. ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5. ด้านสาธารณสุข และการกีฬา เป็นนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสาธารณสุข และการกีฬา 6. ด้านเศรษฐกิจ เป็นนโยบายที่จะส่งเสริมาให้ประชาชนมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ในที่ประชุมเห็นชอบและไม่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น

หลังจากปิดประชุมสภาเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช นายกณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตนรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมทีมบริการ หัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกสภาเทศบาล หรือ ส.ท.ทั้งหมดได้เดินทางลงมายังหน้าอาคารศิลปาชีพ 2536 (โรงเรียนข้างห้องนายก เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ) แถลงถึงแนวทางการดำเนินการในนโยบายเร่งด่วน 8 ข้อ ในการเริ่มปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี และจะทำให้เสร็จภายใน 3 เดือน ประกอบด้วย 1. การเตรียมความพร้อม การฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดโควิด-19 โดยเทศบาลฯพร้อมเป็นเจ้าภาพให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลฯ ทั้งหมดประมาณ 1 แสนคน ซึ่งเทศบาลฯได้เตรียมสถานที่ไว้ ณ โรงพยาบาลเทศบาล และวัดสวนป่าน (เป็นจุดที่1) หอประชุมเมือง นครศรีธรรมราช (เป็นจุดที่2 ) เพื่อได้ให้บริการพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลทุกคน 2. การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีการเฝ้าระวังลงพื้นที่เชิงรุก ตรวจเชื้อ เริ่มจากชุมชนประตูขาว และในวันพรุ่งนี้วัดหัวอิฐ จากกรณีมีการติดเชื้อในตลาด

3. โครงการโรงพยาบาลติดล้อ หมอถึงบ้าน เพื่อความสะดวกของประชาชน และลดความแออัดของโรงพยาบาล 4. โครงการแอปพลิเคชั่น “เทศบาลคอน” ร้องทุกข์ออนไลน์ได้ทุกอย่าง เช่น ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ การจัดเก็บขยะ ฯลฯ 5. โครงการโรงเรียนข้างห้องนายก รองรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล โดยมีรถตู้รับ-ส่ง พร้อมเปิดใช้งานวันที่ 1 มิถุนายน 2564 6. การจัดระบบเก็บขยะ รถเก็บขยะต้องมีความพร้อมในทุกด้าน และถังขยะต้องเพียงพอ เพื่อจะเร่งกำจัดภูเขาขยะที่มีอยู่จำนวนมากในขณะนี้ 7. ระบบประปา จะเพิ่มความจุแหล่งน้ำ ที่โรงกรองสถานีสูบน้ำท่าใหญ่ ซึ่งเป็นต้นน้ำ และจะปรับปรุงโรงกรองทวดทอง และประตูชัยและจะทยอยเปลี่ยนท่อเมนใหม่ในเขตเทศบาล รวมทั้งหมด 90 กิโลเมตร ขณะนี้เริ่มดำเนินการแล้ว 70 กิโลเมตร และ 8. เร่งลอกคูระบายน้ำ รถดูดท่อของเทศบาลฯ จะทำงาน 7 วัน ไม่มีวันหยุด และจะเริ่มทำงานให้เต็มประสิทธิภาพที่สุด เพื่อเตรียมรับหน้าฝน

นายกณพ เกตุชาติ หรือ “นายกโจ” กล่าวว่า นโยบายทั้ง 8 ข้อนี้เป็นนโยบายเร่งด่วนที่เราจะทำให้เสร็จภายใน 3 เดือนนี้ ส่วนนโยบายอื่น ๆ ที่ตามที่ตนเทศมนตรีฯ แถลงต่อสภาเทศบาลฯ เป็นภารกิจของเทศบาลและเป็นนโยบายที่เราได้รับภารกิจมาจากพี่น้องประชาชนผ่านหีบเลือกตั้ง ผมจะทำทุกนโยบายให้สำเร็จลุล่วงให้เป็นไปตามที่ประชาชนได้ให้ความไว้วางใจ และขอประกาศว่าผมและทีมบริหาร สมาชิกสภา ฯจะทำงานไม่มีวันหยุด โดยจะขึ้นป้ายคัสเฮาส์ขนาดใหญ่ระบุชื่อพร้อมเบอร์ทารศัพท์ทีมบริหาร และสมาชิกสภาทั้ง 24 คนไว้ให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการประสานงานติดต่อและแจ้งร่องเราวร้องทุกข์ตลอด 24 ชม. หากติดต่อสมาชิกสภาในแต่ละเขตพื้นที่และผู้บริหารคนอื่น ๆ ไม่ได้ขอให้โทรหาผมโดยตรงผมจะเปิดเครื่องรอรับประชาชนตลอด 24 ชม. หากในช่วงกลางดึกโทรมาผมไม่ได้รับสายรุ่งเช้าผมจะโทรกลับทุกเบอร์ นายกณพ เกตุชาติ กล่าวอย่างหนักแน่น

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0