สพป.นศ.2 คัดค้าน ร่าง พรบ.การศึกแห่งชาติ พ.ศ… (ฉบับผ่านสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


…//**วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 นายอัมพร ภาระพันธ์ นางจอมขวัญ นครไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2, ดร.เสาวพจน์ รัตนบุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4, นายวิทยา หอมเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) ประธานชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2, ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ยื่นหนังสือคัดค้านและเสนอแนะแก้ไขร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ……(ฉบับผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกา) ต่อนายประกอบ รัตนพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 4 พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ สำนักงานสาขาพรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0