สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนที่จังหวัดนครฯ พร้อมผลักดันวัดพระมหาธาตุฯสู่มรดกโลก

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

S__31924
วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ โรงแรมฟอร์จูนนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะสมาชิกวุฒิสภา ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ได้แก่
(1)  นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง (หัวหน้าคณะเดินทาง)
(2)  พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย กรรมการ 
(3)  นายสมชาย เสียงหลาย กรรมการ 
(4)  นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์   กรรมการ 
(5)  นายชยุต สืบตระกูล   กรรมการ 
(6) พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์   กรรมการ
(7)  นายไพฑูรย์  หลิมวัฒนา กรรมการ
(8)  นายสถิตย์  ลิ่มพงศ์พันธุ์ กรรมการ
466145

ลงพื้นที่ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมุ่งประเด็นสำคัญไปที่การทราบสภาพการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช การสนับสนุนและผลักดันให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลก ในช่วงเช้าเป็นการรับฟังการนำเสนอโดยมี นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชให้การต้อนรับ พร้อมรับทราบข้อมูลจากตัวแทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนจากหอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว สมาชิกสภาพัฒนาเมืองนคร กลุ่มธนาคารสมอง กลุ่มคณะกรรมการนำเสนอวัดพระมหาธาตุ และในช่วงบ่ายเป็นการลงพื้นที่สำรวจพระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และวิหารสำคัญในจังหวัดนครศรีธรรมราช
455200
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เป็นการระดมความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาก่อนตรากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสม เพื่อติดตามเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ จะทำให้ประเทศเกิดการพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ เกิดความตระหนักสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคมโดยรวม ทำให้สังคมเป็นสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน บนพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1856920
455202
466031
466151
1856922
S__31925
S__31926
S__31922

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0