สุดยอด!! นักศึกษาวิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ คว้าคะแนนสอบวัดความรู้สาขาวิชาเคมี อันดับหนึ่งของประเทศ

สุดยอด!! นักศึกษาวิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ คว้าคะแนนสอบวัดความรู้สาขาวิชาเคมี อันดับหนึ่งของประเทศ

นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.วลัยลักษณ์ คว้าคะแนนสอบ อันดับหนึ่งของประเทศไทย จากการสอบรับรองมาตรฐานความรู้เคมี ครั้งที่ 16 จัดโดยสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (Chemical Society of Thailand) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่านักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ชั้นปีที่ 2และชั้นปีที่ 3 สามารถสอบได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย ทั้งคะแนนรวมสูงที่สุดของประเทศ และคะแนนเป็นอันดับหนึ่งในแต่ละแขนงของประเทศไทย ดังนี้ 1) นายสิรวิชญ์ กำเนิดมณี ได้คะแนนรวมสูงที่สุดในประเทศไทย และมีคะแนนในวิชา Analytical Chemistry Physical Chemistry และ Biochemistry สูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย 2) นายศุวิจักขณ์ พันธนิตย์ มีคะแนนในวิชา Analytical Chemistry และ Inorganic Chemistry สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ในประเทศไทย และ 3) นายธกร ภู่ทรัพย์มี ได้คะแนนในวิชา Analytical Chemistry สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทย
สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ได้จัดการสอบรับรองมาตรฐานความรู้เคมี ครั้งที่ 16 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมีทั่วประเทศ โดยทางสาขาวิชาเคมี หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ได้สนับสนุนให้นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมการสอบครั้งนี้เป็นครั้งแรก โดยได้ประกาศผลการสอบครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ทั้งนี้สาขาวิชาเคมี หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น 4 แขนงวิชา คือ เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ เคมีเชิงฟิสิกส์ และเคมีวิเคราะห์ โดยทุกแขนงวิชามีการจัดการเรียนการสอนด้วยมาตรฐานสากล มีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย เน้นความรู้ทางวิชาการในทุก ๆ แขนงให้นักศึกษาเข้าใจมากยิ่งขึ้น