กระทรวง อว. ร่วมกับ ม.ราชภัฏนครฯ จัดกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T – COVID WEEK)

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

กระทรวง อว. ร่วมกับ ม.ราชภัฏนครฯ จัดกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T – COVID WEEK) จัดหาอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 มอบให้ชุมชน 30 ตำบล

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดย ศูนย์สืบสานงานพระราชดำริและการพัฒนาท้องถิ่น จัดกิจกรรม “U2T สู้ภัย COVID (U2T – COVID WEEK)” ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. – 11.00 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งมอบวัสดุให้กับตัวแทนนักจัดการทางสังคม หรือผู้ประสานงานประจำตำบล รวมทั้งสิ้น 30 ตำบล (นครศรีธรรมราช, ตรัง) โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย โดยมี ดร.สมปอง รักษาธรรม รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีปล่อยคาราวาน U2T สู้ภัย COVID-19 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการสวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิทางเข้ามหาวิทยาลัย 100% ล้างมือ และยืนแถวรักษาระยะห่าง Social Distancing

กิจกรรม U2T สู้ภัย COVID-19 (U2T – COVID WEEK) มีการดำเนินกการต่าง ๆ ประกอบด้วย
1) การจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ COVID-19
2) การจัดหาอุปกรณ์ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าอนามัย ชิมการ์ด ป้ายแผ่นประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายรณรงค์ป้องกัน Covid – 19 ให้คณาจารย์/นักจัดการสังคม
3) การสอนทำอุปกรณ์ป้องกัน เช่น อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าอนามัย (Face Shield)
4) การรณรงค์ป้องกันจากการติดเชื้อและแพร่เชื้อ ในพื้นที่ชุมชน 30 ตำบล 90 โรงเรียน

#ราชภัฏนครฯใส่ใจปลอดภัยจากCOVID19 💓

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0