ส.ว.สวัสดิ์ นำสมาชิกโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังข้อมูลพร้อมผลักดันวัดพระมหาธาตุฯสู่มรดกโลก

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

S__3260428
วันที่ 6 กันยายน 2562 คณะสมาชิกวุฒิสภา ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ได้แก่
(1) นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง (หัวหน้าคณะเดินทาง)
(2) พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย กรรมการ
(3) นายสมชาย เสียงหลาย กรรมการ
(4) นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ กรรมการ
(5) นายชยุต สืบตระกูล กรรมการ
(6) พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ กรรมการ
(7) นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา กรรมการ
(8) นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ กรรมการ
S__3260419
โดยเวลา 13.00 น.นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง หัวหน้าคณะเดินทาง ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช นำคณะสมาชิกวุฒิสภา สื่อมวลชน ประชาชน นั่งรถนำเที่ยวชมเมือง ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เดินทางไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อเยี่ยมชมพื้นที่และรับฟังข้อมูลจากพื้นที่จริงสู่การผลักดันให้เป็นมรดกโลกต่อไป
S__3260426
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เป็นการระดมความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาก่อนตรากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสม เพื่อติดตามเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ จะทำให้ประเทศเกิดการพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ เกิดความตระหนักสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคมโดยรวม ทำให้สังคมเป็นสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน บนพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
S__3260424
S__3260425
S__3260421
S__3260423
S__3260427

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0