ป๋ายูร นักธุรกิจโรงพิมพ์คนดังเมืองนครฯ รับตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดคนใหม่


ที่ ร.ร.ปุระนคร อ.เมือง นครฯ นายกรกรฎ เตติรานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครฯ ได้ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 โดยมีวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าชุดใหม่แทนชุดเดิมซึ่งหมดวาระ โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ผ่านการประชุมแบบ ออนไลน์ ทั้งนี้มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์เลือกนายประยูร เงินพรหม เป็นประธานหอการค้าจังหวัดนครฯคนใหม่ โดยมีคณะกรรมการบริหาร 34 คน มีวาระบริหาร 2 ปี

สำหรับนายประยูร เงินพรหม อายุ 66 ปี ประธานหอการค้าจังหวัดนครฯคนใหม่เป็นเจ้าของธุรกิจโรงพิมพ์ประยูรการพิมพ์ และเป็นรองประธานหอการค้ามากว่า 20 ปี โดยถือเป็นประธานหอการค้าคนที่ 11

_________________________