ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ Big Cleaming Day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

วันนี้ ( 9 มิถุนายน 2564 ) เวลา 1000 พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 เป็นประธานในพธีเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยการบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาและทำความสะอาด Big Cleaming Day สถานศึกษาในค่ายวชิราวุธ ผู้ร่วมพิธีระกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบำรุง คณาจารย์ ,ผู้บังคับหน่วย นายทหาร นายสิบและกำลังพล พลทหาร จิตอาสาพระราชทาน และ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 41 โดยมี พันโท สุเอช หมุมเส็ม รักษาการกองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 41 กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนโยธินบำรุง ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ครบ ๔๓ พรรษา ในวันที่ ๓ มิถุนายน ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ กองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ ๔๑ ได้จัดกิจกรรม จิตอรนรพัฒนา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในการรณรงค์ทำความสะอาด Bic Gleaning Day เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นโอกาสอันดีที่ได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการจัดกิจกรรม ทำความสะอาด สถานศึกษาก่อนการเปิดเรียน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา –๒๐๑๙ ( COVID-19) ที่อาจส่งผลกระทบกับบุคลากรของสถานศึกษา และบุตรหลานของกำลังพล และประชาชน ภายในสถานศึกษาได้

พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ ผู้บัญชาการมณฑปทหารบกที่ 41 ได้กล่าวในโอกาสนี้ว่า รู้สึกเป็นเกียรติ และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เดินทางมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยการบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาและทำความสะอาดใหญ่ Bic Cleaning Day สถานศึกษาในค่ายวชิราวุธ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- ๑๙ รองรับการเปิดเทอมของนักเรียน ที่กำลังจะมาถึงในสัปดาห์หน้า
ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ โรงเรียนโยธินบำรุง บุคลากรสถานศึกษา กำลังพลหน่วยทหารภายในค่ายวชิราวุธ ตลอดจนสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๔ ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ในลักษณะการบูรณาการ ซึ่งนอกจากเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้ว ยังส่งเสริม ให้เกิดความรักความสามัคคีของทุกองค์กร ภายในค่ายวชิราวุธ แห่งนี้ นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบร่วมกัน ในการปกป้องและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน ,บุคลากร ในสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- ๑๙ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ของการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และประเทศชาติ เพื่อก้าวข้ามวิกฤตที่ทุกคนกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ ไปด้วยกัน เพื่อให้ประชาชนปลอดโรค ค่ายวชิราวุธปลอดภัย และประเทศชาติมั่นคงสืบไป และขอให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้
หลังจากนั้น ผบ.มทบ.41 ตรวจความเรียบร้อยในการทำความสะอาด อาทิ การฉีดพ่นสารไดโดเจน เพื่อฆ่าเซื้อไวรัส โคโรน่า 2019 ในอาคารเรียน, ห้องเรียน ห้องสำนักงาน นอกอาคาร รร.ฯ ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ และกวาดขยะ เพื่อต้อนรับการเปิดภาคเรียนของนักเรียน รร.โยธิน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นี้ ..