นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ วิจัยสร้างแบรนด์ Krabi Experience

นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ วิจัยสร้างแบรนด์ Krabi Experience ชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสบรรยากาศ ความสงบ โรแมนติกและผ่อนคลายของเมืองกระบี่ พร้อมตั้งเป้ายกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ และนักวิจัยประจำสำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วยทีมนักวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการวิจัย “การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์เมืองท่องเที่ยวคุณค่าสูงจังหวัดกระบี่” ภายใต้แผนงานวิจัยการบริหารจัดการและขับเคลื่อนแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูงพื้นที่จังหวัดกระบี่ มีเป้าหมายเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัย จากสำนักประสานงานการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ หน่วยงานบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ กล่าวว่า โครงการวิจัยดังกล่าวเน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับเครือข่ายการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกระบี่ สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหมู่เกาะลันตา สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกระบี่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอ่าวนาง สมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดกระบี่ ฯลฯ โดยการดำเนินงานเป็นการนำข้อมูลการสังเคราะห์แบรนด์เมืองท่องเที่ยวคุณค่าสูงที่เป็นผลงานวิจัยของเราและงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสังเคราะห์ปฏิญญาการท่องเที่ยวกระบี่ เพื่อกำหนดอัตลักษณ์แบรนด์เมืองท่องเที่ยวคุณค่าสูง และหาจุดร่วมของการสร้างแบรนด์ภายใต้หลักการที่ว่า “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” หรือที่เรียกว่า “No one left behind” ขับเคลื่อนจากฐานของอัตลักษณ์แบรนด์ Krabi Experience และกระตุ้นจูงใจนักท่องเที่ยวด้วยความ Real และ Paradise ในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวด้วยข้อความ Krabi : Your Real Paradise Experience ท่องเที่ยวบนฐานความจริงใจ (Sincere) ของคนกระบี่ ซึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ Real ไม่ได้หมายถึง “จริง” หรือ “ไม่จริง” ไม่ใช่คำประดิษฐ์อย่าง “Authentic” แต่ “Real” คือ ความจริงใจ (Sincere) บนฐานการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ ของชาวกระบี่ ที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างหลากหลาย ทำให้ผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ จะได้สัมผัสบรรยากาศ ธรรมชาติและประสบการณ์ในแบบฉบับของกระบี่

“แนวคิดแบรนด์ Krabi: Your Real Paradise Experience เป็นการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสประสบการณ์เฉพาะแบบกระบี่ที่ไม่สามารถหาได้จากเมืองท่องเที่ยวอื่น ถึงแม้สภาพแวดล้อมทางกายภาพอาจจะคล้ายกัน แต่อารมณ์หรือความรู้สึกต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ มีความโดดเด่นกว่าทั้งในด้านความสงบ (Peace) ความโรแมนติค (Romantic) และความผ่อนคลาย (Relax) ซึ่งทั้ง 3 องค์ประกอบเป็นสิ่งที่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่มีความโดดเด่นที่ชัดเจนและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว” รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ กล่าว

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ กล่าวต่อไปอีกว่า หัวใจสำคัญหากมีการขับเคลื่อนแบรนด์ดังกล่าวแล้ว จะต้องไม่มีหน่วยงานหรือชุมชนใดถูกทิ้งไว้ข้างหลัง และแนวคิดการสร้างแบรนด์ ไม่ใช่เป็นการออกแบบโลโก้ หรือสัญลักษณ์ หรือบรรจุภัณฑ์ แต่เป็นการสื่อสารคุณค่าของนักท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ เปรียบเสมือนเป็นทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องขับเคลื่อนแบรนด์ในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้แบรนด์เมืองท่องเที่ยวจะต้องสอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวและอัตลักษณ์แบรนด์เมืองท่องเที่ยวคุณค่าสูงจังหวัดกระบี่ แนวคิดแบรนด์เมืองท่องเที่ยวต่างจากแบรนด์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพราะเกี่ยวเนื่องกับผู้ที่มีอำนาจในการบริหารจัดการหลายส่วน หลายองค์กร การสร้างแบรนด์นี้จึงต้องเป็นการหาจุดร่วมที่ทุกภาคส่วนสามารถขับเคลื่อนร่วมกันได้

“ขอขอบคุณนายกสมาคมด้านการท่องเที่ยวทุกคนในจังหวัดกระบี่ ที่ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการกำหนดแบรนด์เมืองท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่และตอบรับไปในทิศทางเดียวกันกับการร่วมกันขับเคลื่อนแบรนด์ด้วย Krabi: Your Real Paradise Experience การสร้างแบรนด์จะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วน ทุกคนต้องมุ่งไปในทิศทางเดียวกันและร่วมในการสนับสนุนการสร้างแบรนด์เมืองท่องเที่ยวคุณค่าสูงจังหวัดกระบี่ต่อไป เป้าหมายมุ่งสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งสิ่งสำคัญหลังจากนี้คือ การสร้างแบรนด์ภายใน (Internal Branding) ที่จะทำให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดกระบี่ รับรู้ไปในทิศทางเดียวกันของเมืองท่องเที่ยวคุณค่าสูงจังหวัดกระบี่ในแบรนด์ดังกล่าว” รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ กล่าว