จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมกรรมการประมงฯ ร่วมพิจารณาประกาศเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำใน 3 อำเภอ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


วันนี้(23 มิ.ย. 64) ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2564โดยมีนายพรศักดิ์ ศักดิ์ธานี ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการฯ หัวหน้างาน และผู้แทนเกษตรกร เข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวาระที่น่าสนใจประกอบด้วย การรับทราบสรุปผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาชาวประมงในอ่าวปากพนัง หรือปากพนังโมเดล ,การติดตามผลการดำเนินการจ่ายเงินชดเชยเรือประมงที่ประสงค์นำออกนอกระบบ(ระยะเร่งด่วน) รอบที่ 2 จำนวน 14 ลำ ,แนวทางการออกประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนเพื่อคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ำในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่เลี้ยงตัวอ่อนก่อนหรือหลังการบังคับใช้มาตรการฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือวางไข่เลี้ยงตัวอ่อนของกรมประมง ฯลฯ รวมทั้งการร่วมพิจารณาประกาศเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ พื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช บริเวณคลองจังหูน (หน้าคลองวัดจังหูน) ในเขตท้องที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 14 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ยาว 300 เมตร ,พื้นที่อำเภอทุ่งสงบริเวณคลองวังหีบ (บริเวณท่าน้ำวัดวังขรี) ในเขตท้องที่หมู่ที่ 3 ตำบลนาไม้ไผ่ ยาว 400 เมตร และคลองวังหีบ (บริเวณท่าน้ำศาลาพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์) ในเขตท้องที่หมู่ที่ 11 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง ยาว 400 เมตร และการพิจารณากำหนดเขตพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพิ่มเติม พื้นที่อำเภอเชียรใหญ่ และการพิจารณาประกาศกำหนดห้ามใช้เครื่องมือบาม หรือยอยักษ์ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช /////////
อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ
พรรณี/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0