จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2564

จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2564

วันนี้ (25 มิ.ย. 2564) ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประกอบพิธีกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรและบุคคลที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นด้านยาเสพติด ประจำปี 2564 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช 26 มิถุนายน 2564 โดยมีพลตำรวจตรีธรรมนูญ ประยืนยง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ป.ป.ส.ภาค 8 นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2564 พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ บุคคลและองค์กร จำนวน 28 ราย ที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปี 2564 พร้อมทั้งกล่าวว่า
“กิจกรรมที่จัดขึ้นไม่ได้เป็นเพียงแค่สัญลักษณ์ว่าวันที่ 26 มิถุนายนเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก แต่ต้องการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนถึงแนวทางการป้องกันปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง จนถึงปลายทาง แต่จากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นไปด้วยความยากลำบาก ทางจังหวัดจึงได้กำหนดนโยบายในการแก้ปัญหาในมาตรการ 4×4 ที่มีแผนการทำงานสำคัญใน 4 ด้าน ประกอบด้วย
1. ด้านการป้องกันกลุ่มเสี่ยง
2. การปราบปราม
3. บำบัดรักษา
4. บูรณาการร่วมโดยเฉพาะกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้ 4 กลุ่มคนร่วมแก้ปัญหา ได้แก่ การใช้ ผู้เสพ/ผู้ติดเป็นศูนย์กลาง , ให้ครอบครัวช่วยดูแล , ให้ชุมชนมีส่วนช่วยในการบำบัด และการสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้ทุ่มเท เสียสละ และร่วมดูแลแก้ไขปัญหายาเสพติด