ผอ.สพป.นศ.2 เยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดรับการฉีดวัคซีนโควิด 19

**ผอ.สพป.นศ.2 เยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดรับการฉีดวัคซีนโควิด 19


..**//วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) และคณะ เยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 Sinovac เข็มที่ 1 ของบุคลากรทางการศึกษา อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

..**// ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดสรรวัคซีนโควิด 19 ให้บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ทั้ง 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอทุ่งสง อำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอนาบอน อำเภอช้างกลาง อำเภอถ้ำพรรณรา อำเภอฉวาง อำเภอพิปูน และอำเภอบางขัน จำนวน 1,130 คน โดยบุคลากรในสังกัดมี จำนวน 2,421 คนและยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนจำนวน 1,291 คน
..**//ในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช มีมติเห็นชอบให้เปิดเรียน On-Site
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้เป็นผลจากการประเมินสถานการณ์ในรอบด้านและพบว่ามีปัจจัยประกอบในการพิจารณาใน 5 ประเด็น คือ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในปัจจุบันยังอยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงสูงต่อนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งจากสถานการณ์จากปัจจัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่จังหวัดใกล้เคียงและสถานการณ์ในระดับประเทศ ,ตัวเลขประชาชน/ผู้ป่วยที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เล็งเห็นถึงความสำคัญอย่างยิ่งที่จะให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการฉีดวัคซีน 100% และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตลอดจน นักเรียน และผู้ปกครองด้วยต่อไป