ส.ว.สวัสดิ์ ยื่นหนังสือสนับสนุนวัดพระมหาธาตุฯ เป็นมรดกโลกต่อประธานวุฒิสภา

วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรับรองประธานวุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)
คณะกรรมการโครงสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ นำโดย นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา นำหนังสือที่ได้รับจากการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นหนังสือจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ ในคณะกรรมการนำเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก

นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ และคณะ ได้ยื่นหนังสือต่อศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เพื่อขอการสนับสนุนการเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหารเข้าสู่บัญชีมรดกโลก “ทางศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภากล่าวว่า ยินดีจะดำเนินการส่งต่อให้คณะกรรมาธิการสามัญการศาสนาฯ ประจำวุฒิสภา ที่รับผิดชอบอย่างรีบด่วน”1101504
1101505