สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับ ชมรมจักรยานจังหวัดนครศรีธรรมราช ศึกษาเส้นทางท่องเที่ยว ออกกำลังกาย โดยใช้จักรยานเป็นสื่อ เชื่อมโยงธรรมชาติ ความศรัทธา และวิถีชุมชน ของเมืองผลไม้

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับ ชมรมจักรยานจังหวัดนครศรีธรรมราช ศึกษาเส้นทางท่องเที่ยว ออกกำลังกาย โดยใช้จักรยานเป็นสื่อ เชื่อมโยงธรรมชาติ ความศรัทธา และวิถีชุมชน ของเมืองผลไม้
คณะศึกษาสำรวจเส้นทาง นำโดย ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช ได้ ศึกษาวิถีนิวนอมอล ออกกำลังกายและใช้มาตรการป้องกันโควิด สร้างความผ่อนคลาย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภายใต้กิจกรรม “ปั่นจักรยาน เส้นทางแห่งศรัทธา” อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำหรับเส้นทาง “ปั่นจักรยานเส้นทางแห่งศรัทธา” นั้น เริ่มเส้นทางปั่นจากวัดเขาขุนพนม ถึงวัดพรหมโลก ซึ่งนักปั่นจะสามารถสัมผัสธรรมชาติที่สมบูรณ์ได้ตลอดสองข้างทาง จนถึงวัดพรหมโลก ชมต้นโพธิ์รอยพระบาท ซึ่งเป็นต้นโพธิ์ที่ชาวบ้านปลูก บริเวณที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9ประทับยืน หรือที่เรียกกันว่า ต้นโพธิ์รอยพระบาท ร.9 ครั้งที่พระองค์เสด็จ อ.พรหมคีรี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2502 ศึกษาเรียนรู้การรักษาพิษงูด้วยสมุนไพรไทย ณ สถานพยาบาลภายในวัด รักษาโดยพระภิกษุที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น ต่อด้วยการ ปั่นจักรยานท่องเที่ยว ตามเส้นทางประวัติศาสตร์ ตามรอยพระบาทในหลวง ร.9 จากเส้นทางวัดพรหมโลก ถึงน้ำตกพรหมโลก

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้บเคลื่อน กิจกรรม “ปั่นจักรยาน เส้นทางแห่งศรัทธา” อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช หนึ่งในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านกีฬาและนันทนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความตื่นตัวในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ต่อยอดสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน เตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาสัมผัสกับวิถีชีวิตในชุมชน ต่อไป เชื่อสถานการณ์ พร้อมมากกว่านี้ เป็นจุดที่สร่างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0