ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ครองอันดับ 1 ภาคใต้ อันดับ 7 ของประเทศ SCD Ranking 2021 ม.พัฒนาชุมชนท้องถิ่นยั่งยืน ปี 2564

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ครองอันดับ 1 ภาคใต้ อันดับ 7 ของประเทศ SCD Ranking 2021
ม.พัฒนาชุมชนท้องถิ่นยั่งยืน
ปี 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับการจัดเป็นอันดับที่ 1 ของภาคใต้ อันดับที่ 7 ของประเทศ SCD Ranking 2021 มหาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นยั่งยืน ปี 2564 (Sustainable Community Development University Rankings 2021) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีความโดนเด่นด้านนโยบายการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (Policy) โดยได้รับคะแนนรวม 35.67 คะแนน จากการจัดอันดับของมูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม (อว.)

การจัดอันดับ Sustainable Community Development (SCD) คือการจัดอันดับผู้นำระดับโลกด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ช่วยให้ผู้สมัคร ผู้สนใจศึกษาต่อ และผู้ปกครองสมารถเลือกสถาบันอุดมศึกษาที่เหมาะสมและวิธีการฝึกอบรมเพื่อนำความรู้ไปใช้กับชุมชนการพัฒนาความยั่งยืน ซึ่งมีเครื่องมือสำหรับนักศึกษาที่ช่วยในการเลือกสถาบันอุดมศึกษาสำหรับโปรแกรมที่นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นเครื่องมือประเมินการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในการแข่งขันระดับประเทศ และนานาชาติ และวางเป้าหมายด้านการจัดการที่เหมาะสมโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับการแข่งขันระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ของการจัดอันดับดังกล่าวเป็นการเปรียบเทียบของมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก โดยมีเกณฑ์ของตัวชี้วัดทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด ใน 7 ด้าน ได้แก่ นโยบายการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน, หลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน, การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน, การทำนุบำรุงวัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยืน, การวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน, ศิษย์เก่าที่ทำงานเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน, และรางวัลในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

สามารถตรวจคข้อมูลการจัดอันดับได้ทาง http://www.scdrankings.in.th

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0