สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครศรีธรรมราช มอบทุนการศึกษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อการศึกษาของบุตรทหารผ่านศึก

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครศรีธรรมราช มอบทุนการศึกษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อการศึกษาของบุตรทหารผ่านศึก จำนวน ๑ ทุน เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

วันนี้ (๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔) เวลา ๑๐.๐๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต นครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลตรีปราโมทย์ พรหมอินทร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑/หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีพระราชทานทุนแก่บุตรทหารผ่านศึก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ทุน เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
ตามที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) แก่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เมื่อ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ เพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษา แก่บุตรทหารผ่านศึก ให้แก่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่บุตรทหารผ่านศึก และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครศรีธรรมราช ได้รับทุนกองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ๑ ทุน เป็นเงิน จำนวน ๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

ซึ่งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้จัดตั้ง กองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพื่อการศึกษาของบุตรทหารผ่านศึก โดยกำหนด ให้เป็นกองทุนด้านการศึกษา เพื่อช่วยเหลือและเป็นขวัญกำลังใจแก่บุตรทหารผ่านศึก ที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาซึ่งมีผลการเรียน และความประพฤติดี องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้คัดเลือกบุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการทุกชั้นบัตรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม ได้รับทุนดังกล่าว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ คณะกรรมการกองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้พิจารณาคัดเลือกบุตรทหารผ่านศึก เป็นผู้ได้รับจำนวน ๑ ทุน คือ นางสาวรชฎนันท์ สุขกลับ นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สังกัด สำนักวิชา แพทย์ศาสตร์ หลักสูตร แพทย์ศาสตรบัณทิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษา กองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว ต่อไป.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0