เจ๋ง..สถานีพัฒนาที่ดินเมืองคอน Kick off แจกต้นกล้าฟ้าทะลาย17,000 ต้น ให้ประชาชนปลูกรักษาโรคโควิด


เมื่อวันที่ 14 ก.ย.64 ที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เป็นประธาน มอบพันธุ์ต้นกล้าฟ้าทะลายโจรแก่พี่น้องประชาชน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามโครงการ”สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช Kick off แจกจ่ายต้นฟ้าทะลาย17,000 ต้น แก่ประชาชนเพื่อผลิตเป็นยาสมุนไพรรักษาโรคโควิด-19 โดยมีนายคำนึง แสงขำ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช กล่าวรายงานและต้อนรับ

นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เผยว่า ฟ้าทะลายโจรเป็นพืชสมุนไพรที่สำคัญ มีราคาดี ตลาดมีความต้องการสูง ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รัฐบาลจึงมีนโยบายเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการสนับสนุนให้ใช้ฟ้าทะลายโจรในการสร้างภูมิต้านทานและรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้เร่งมอบหมายให้ ส.ป.ก. ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน คัดเลือกสายพันธุ์ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งเร่งขับเคลื่อนการปลูกฟ้าทะลายโจร โดยมีเป้าหมายผลิตต้นกล้าฟ้าทะลายโจรแจกจ่ายให้กับเกษตรกร ใช้ภายในครัวเรือนและขยายผลให้ได้ จำนวน 1 ล้านกล้า ภายใน 1 ปี และสถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ จะสนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิชาการ การตลาด รวมทั้งปัจจัยการผลิต โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ และสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมกับส่งเสริมมาตรฐานการผลิตให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรให้คุณภาพชีวิตที่ดี.