เดินหน้าพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นหนึ่ง ของคณะมนุษย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช นักศึกษา ป.โท สาขาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 นักศึกษาสาขาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ได้มีการจัดเสวนาวิชาการ เรื่อง อารยะศิลปวัฒนธรรมปักษ์ใต้ เพื่อพัฒนาการศึกษาให้เป็นหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ในเวลา 09.00 – 12.00 น. โดยการสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทางผู้จัดจะมีเกียรติบัตรมอบให้เป็นที่ระลึกในการเข้าร่วมกิจกรรม และสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

ซึ่งหัวข้อในการเสวนาวิชาการมีดังนี้ 1.เรื่องมุมมองศิลปวัฒนธรรมปักษ์ใต้ในปัจจุบัน โดย อาจารย์ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี 2.เรื่องวิถีใหม่กับการเปลี่ยนแปลงศิลปวัฒนธรรมปักษ์ใต้ โดย ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ผู้ทรงคุณวุฒิ และรองศาสตราจารย์ ดร.ทองเจือ เขียดทอง เป็นผู้ดำเนินรายการ กิจกรรมการเสวนาวิชาการในครั้งนี้ จัดโดย นักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

ในขณะเดียวกัน ดร.สุดาวรรณ์ มีบัว คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมสันต์ สุวรรณ์โรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีความมุ่งหวังในการจัดการเสวนาเรื่อง อารยะศิลปวัฒนธรรมปักษ์ใต้ เพื่ออยากจะให้นักศึกษาระดับปริญญาโทในรุ่นนี้ได้มีความรู้ความสามารถที่จะนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ได้กับชีวิตจริง และสามารถนำไปพัฒนาองค์กร บุคลากร ในอนาคตข้างหน้าได้เป็นอย่างดี
ด้าน รศ.(พิเศษ)ดร.บุปผาชาติ อุปถัมภ์นรากร ก็ได้กล่าวอีกเช่นกัน ในการสัมมนาครั้งนี้เพื่อต้องการให้นักศึกษา ระดับปริญญาโท ได้มีประสบการณ์ตรงในการประสานงานและวางแผนในการสัมมนาอย่างมีคุณภาพพร้อมทั้งให้นักศึกษามีความรักความสามัคคีในกลุ่มนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อยกระดับในการพัฒนาศักยภาพของการศึกษาด้านการจัดการศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ต่อไป.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0