นายก อบจ.หญิงเมืองคอน สนับสนุนสถานศึกษาเมืองนครเพื่อขยายโอกาสด้านทักษะภาษาต่างประเทศแก่ลูกหลานชาวนคร

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


นางกนกพร เดชเดโช นายก อบจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การรับเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของสถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชและสถานศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 20 โรงเรียน โดยมีว่าที่ ร.ท.ยุทธการ รัตนมาศ รองนายกฯ ว่าที่ ร.ต.พีรพันธุ์ สุวรรณโอภาส นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ ที่ปรึกษานายกฯ นายสุชาติ เจริญพงศ์ นายคธา รุ่งโรจน์รัตกุล เลขานุการนายกฯ สจ. สรพงษ์ คงสำราญ ส.อบจ.นศ. เขตอำเภอเมือง และ ผศ.ดร. สำเริง จันชุม รก.ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และผู้อำนวยการสถานศึกษา20 โรงเรียนเข้าร่วมในพิธีลงนามดังกล่าว ณ บริเวณห้องต้อนรับส่วนหน้า สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 1

สำหรับสถานศึกษาที่ร่วมพิธีลงนาม MOU นี้ เป็นสถานศึกษาระดับประถมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช (สพป.นศ.) จำนวน 12โรงเรียน และ ระดับมัธยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช (สพม.นศ.) จำนวน 8 โรงเรียน รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 5,750,000. บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายชื่อตามลำดับ ดังนี้
นางกนกพร เดชเดโช กล่าวว่า คณะผู้บริหาร อบจ.นครศรีธรรมราชและคณะทำงาน ให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาของลูกหลานชาวนครเป็นอย่างมาก จัดเป็นนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาเป็นเรื่องแรก โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ควบคู่และบูรณาการร่วมกับวิชาการ//กิจกรรมในหลักสูตรของสถานศึกษา ดังนั้น อบจ.นครศรีธรรมราชจึงพร้อมสนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถเริ่มต้นขยายโอกาสจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้กับผู้เรียน โดยมีครูต่างชาติเจ้าของภาษาเป็นผู้สอน ที่ผู้เรียนจะได้รับประโยชน์เต็มที่ ต่อยอดสู่อนาคตได้ต่อไป ถ้าเครือข่ายการศึกษาต่าง ๆ ร่วมมือกัน การศึกษาของลูกหลานชาวนครเราก็จะไปต่อได้

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0