มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยนครศรีธรรมราช

งาน “มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยนครศรีธรรมราช” กิจกรรมการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย โดยกรมส่งเสริมการเกษตร และจังหวัดนครศรีธรรมราช 18-22 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช
479683
(18 ก.ย. 62) เวลา 17.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานเปิดงาน “ มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยนครศรีธรรมราช ” โดยมีนายสมโชค ณ นคร เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยนครศรีธรรมราช” ซี่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคส่วนประชาชน สื่อมวลชน ร่วมงานในครั้งนี้
479684
นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าฯ กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ มีผลผลิตสินค้าเกษตรที่หลากหลาย ทั้งผลไม้ ข้าว สินค้าประมง และปศุสัตว์ ดังนั้น จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน มีการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ รวมทั้งส่งเสริมด้านการตลาดให้กับเกษตรกร ให้สามารถนำผลผลิตที่มีคุณภาพจำหน่ายในราคาที่สูงขึ้น จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการจัดทำโครงการอาหารปลอดภัย กิจกรรมการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย และได้รับมอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัด ดำเนินการจัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยนครศรีธรรมราช” ขึ้น เพื่อให้กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ได้นำสินค้าที่ผลิตมาจัดแสดงและจำหน่าย เป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร เพิ่มมูลค่าผลผลิต เพิ่มช่องทางการตลาดและธุรกิจให้กับเกษตรกรรวมทั้งผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยจากผู้ผลิตโดยตรง
479686

กิจกรรมการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร เครือข่ายกลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน นำสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย รวมทั้งผลิตภัณฑ์สินค้าการเกษตรมาจัดแสดงและจำหน่าย เป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เพิ่มมูลค่าผลผลิต เพิ่มช่องทางการตลาดและธุรกิจให้กับเกษตรกร โดยมีกิจกรรมภายในงาน ดังนี้
1. การจัดนิทรรศการแสดงสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ของกลุ่มเกษตรกร เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน จำนวน 40 บูธ 40 กลุ่ม 2.การจัดกิจกรรมการประกวด/แข่งขันทางการเกษตร ประกอบด้วย การประกวดจัดสำรับอาหารพื้นบ้านนครศรีธรรมราช การประกวดข้าวยำภาคใต้ การประกวดผลไม้ลอยแก้ว การแข่งขันจัดกระเช้าพืชผักปลอดภัยบำรุงสุขภาพ การแข่งขันจัดถาดผลไม้ และการแข่งขันตำส้มตำลีลา 3. การจัดแสดงประเพณีวัฒนาธรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของเกษตรกร การจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สื่อมวลชน หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ในการสนับสนุนการจัดงานและประชาสัมพันธ์การจัดงาน
479693
479694
479695