ิม.ราชภัฏ จัดน้อมรำลึกในหลวง รัชกาลที่ 9 ปลูกต้นไม้ สมุนไพรพื้นที่ “ปฏิบัติรำลึก” ย้ำ “ราชภัฏ” แปลว่า “คนของพระราชา”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


ิม.ราชภัฏ จัดน้อมรำลึกในหลวง รัชกาลที่ 9 ปลูกต้นไม้ สมุนไพรพื้นที่ “ปฏิบัติรำลึก” ย้ำ “ราชภัฏ” แปลว่า “คนของพระราชา” ตั้งปณิธานสืบสาน ต่อยอด แนวคิดปฏิบัติของพระองค์ท่าน ตามที่พระองค์ทรงวางพระราชหฤทัย พัฒนาพื้นที่ 14 ไร่ เป็นแหล่งเรียนรู้ ปฏิบัติการสืบสาน ต่อยอด ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ณ แหล่งเรียนรู้ สาธิต ปฏิบัติการณ์สืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการพระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (๑ ไร่หายจน คนราชภัฏ ชุมชนป่ายาง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครธรรมราช ศูนย์สืบสานงานพระราชดำริและการพัฒนาท้องถิ่น โดย ดร.สมปอง รักษาธรรม รองอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการศูนย์สืบสานงานพระราชดำริและการพัฒนาท้องถิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว ประสาน อสม. นักจัดการทางสังคม โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T ตำบลท่างิ้ว ประธานและอสม. คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนจิตอาสาตำบลท่างิ้ว ร่วมกิจกรรม “น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรสืบสาน ต่อยอด ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนคตรศรีธรรมราช” เนื่องในวัน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9
โดย ดร.สมปอง รักษาธรรม รองอธิการบฝ่ายยุทธศาสตร์การวางและพัฒนา กล่าวว่า พวกเราชาวราชภัฏนครศรีธรรมราช บุคลากร เทศบาลตำบลท่างิ้ว พี่น้องชาวท่างิ้ว ทุกคนมีจิตตั้งมั่น เร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนาม “ราชภัฏ” และตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ ให้เป็นตราแห่งมหาวิทยาลัย ยังความปลาบปลื้มใจอย่างหาที่สุดมิได้

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่พร้อมด้วยทศพิธราชธรรมทรงมีพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถ ลึกซึ้งเลิศล้ำ หลากหลายศาสตร์ ทรงคิดทฤษฎีหลักการสร้างสรรค์เป็นโครงการพระราชดำริกว่าสี่พันโครงการ เป็นที่ประจักษ์แจ้งแห่งพระปรีชาสามารถ ที่ครอบคลุมกระบวนการ พัฒนาหลายหลากสาขา พระบรมราโชวาทที่พระราชทานไว้เป็นแนวคิด แนวปฏิบัติ เป็นประจักษ์ชัดสมควรแก่การสรรเสริญพระเกียรติคุณยกย่องให้พระองค์ทรงเป็น “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” พระราชกรณียกิจทั้งปวง ก่อเกิดคุณประโยชน์อเนกอนันต์ พวกเราจึงขอสืบสาน ต่อยอด พระราชปณิธาน ด้วยความจงรักภักดี สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ พวกเราจึงน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ทั้งนี้กิจกรรมในวันนี้เป็นการปฏิบัติรำลึก หรือ ปฏิบัติบูชา โดยการร่วมกับชุมชนพัฒนา 9 ฐานการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปรวารณาตนและสืบสานงานพระราชดำริ ให้พื้นที่ 14 ไร่ ตำบลท่างิ้ว จังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้ให้เป็นพื้นที่ปฏิบัติการณ์ สาธิต และถ่ายทอด เรียนรู้ สืบสาน ต่อยอดงานของพระองค์ท่าน เช่น ถ่ายทอดศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เกษตรทฤษฎีใหม่ การจัดการน้ำ การจัดการดิน เกษตรผสมผสาน ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้มงคล เศรษฐกิจ และ สมุนไพรพื้นที่ถิ่น ถวายเป็นพระราชกุศล และแจกจ่ายให้กับชุมชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย ต่อไป เป็นภารกิจหลักที่พระองค์ท่านทรงไว้วางพระราชหฤทัย ให้ราชภัฏ ซึ่งแปลว่า “คนของพระราชา” ให้ดูแลพสกนิกรของท่าน ต่างพระเนตรพระกรรณ์ของท่านที่ทรงห่วงใยประชาชน อย่างหาที่สุดมิได้

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0