เมืองคอนมอบนโยบายเชิงรุกคณะทำงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


จากสถานการณ์ปัญหาของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ศบค. มีการปรับยกระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เนื่องจากมีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในพื้นที่เป็นอย่างมาก จึงมีความจำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมที่เข้มงวด เพื่อลดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

ล่าสุดเมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 20 ต.ค.64 ที่ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบนโยบายแก่คณะทำงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และปัจจัยเสี่ยงเชิงรุก โดยเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนระดมสรรพกำลังทุกด้าน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะคณะทำงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโควิด-19 และปัจจัยเสี่ยงแบบเชิงรุกของศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภายใต้การสนับสนุนสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส )และภาคีเครือข่าย ที่มีส่วนสำคัญที่จะส่วนสร้างความเข้าใจสถานการในการป้องกันตนเองในยุค new normal

โดยให้มีการประสานงานความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ร้านค้า ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด อาทิเช่น ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ให้บุคคล อายุต่ำกว่า 20 ปี เน้นการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาที่กฎหมายกำหนด ให้ขาย 2 ช่วงเวลา ตั้งแต่ เวลา 11.00 น-14.00 น และ เวลา 17.00-24.00 น.วันที่กฎหมายกำหนดห้ามขาย 5 วัน พระใหญ่ ได้แก่ เข้าพรรษา / ออกพรรษา / วิสาขบูชา / อาสาฬหบูชา / ออกพรรษา
นอกจากนี้มีการเน้นพื้นที่ที่กฎหมายกำหนด ห้ามดื่ม ห้ามขาย ห้ามสูบ รวมทั้งสร้างความเข้าใจประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการปกป้องเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สร้างกระแสให้ประชาชนทั่วไป หยุดเสี่ยง หยุดตั้งวงเหล้า ดื่มเหล้า เล่นพนัน เสี่ยงติดโควิดยกบ้าน และประชาสัมพันธ์การแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านสายด่วน ปปส 1386 ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0