พัฒนาชุมชนเมืองคอนขับเคลื่อน”นครแก้จน ลดเหลื่อมล้ำไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

พัฒนาชุมชนเมืองคอนขับเคลื่อน”นครแก้จน ลดเหลื่อมล้ำไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP

เมื่อเวลา 09.30น.วันที่ 21ตค.2564 นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผวจ.นครศรีธรรมราชเป็นประธานในกิจกรรมส่งมอบวัสดุสนับสนุนปัจจัยการผลิตและการประกอบอาชีพ ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย ให้แก่ผู้แทนคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (คจพ.อ.) 22 อำเภอ รับมอบปัจจัยการผลิตดังกล่าว เพื่อส่งมอบให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนสร้างงานสร้างอาชีพและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงาน มี นางอุบล ทองสลับล้วน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวนวภัทร หอมหวล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรม ณ หน้า ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช(หลังเก่า)

เวลาต่อมา นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้แทนคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครศรีธรรมราช (คจพ.จ.) เดินทางลงพื้นที่ส่งมอบปัจจัยการผลิตถึงระดับครัวเรือน พร้อมเยี่ยมสร้างขวัญ กำลังใจให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายในพื้นที่อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 ครัวเรือน ดังนี้
1. นายศิริพงศ์ ศิริวุฒิ บ้านเลขที่ 225 หมู่ที่ 9 บ้านจอมทอง ต.สวนขัน
2. นางจารีพร ศรีพุฒ บ้านเลขที่ 12/2 หมู่ที่ 9 บ้านจอมทอง ต.สวนขัน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้บูรณาการร่วมกับภาคส่วนราชการและประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ เป้าหมายใน 5 มิติ ตามระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP : Thai People Map and Analytics Platform) มิติที่ 1 ด้านสุขภาพ มิติที่ 2 ด้านความเป็นอยู่ มิติที่ 3 ด้านการศึกษา มิติที่ 4 ด้านรายได้ และมิติที่ 5 ด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลเชิงลึกรายครัวเรือน พบว่า มิติด้านรายได้ ตามเกณฑ์ฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) มีครัวเรือนตกเกณฑ์ จำนวน 383 ครัวเรือน ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเป็นอย่างมาก จังหวัดจึงได้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนสร้างงานสร้างอาชีพและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช สำรวจข้อมูล และสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาร่วมกับครัวเรือนเป้าหมายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดหาวัสดุสนับสนุนปัจจัยการผลิต และการประกอบอาชีพตามเมนูอาชีพ 5 เมนู ได้แก่ การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงเป็ดไข่ การเลี้ยงปลานิล การปลูกผักสวนครัว และการเพาะเห็ด

สำหรับการดำเนินงานในกิจกรรมต่อไป กำหนดให้ทีมปฏิบัติการฯ ระดับอำเภอ ดำเนินการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างงานสร้างอาชีพ การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ถึงระดับครัวเรือน พร้อมส่งมอบปัจจัยการผลิต วัสดุสำหรับครัวเรือน เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือน ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาชีวิตของตนเอง และสอดคล้องตามแนวทางความเข้าใจที่ได้รับจากทีมปฏิบัติการฯ ระดับอำเภอ โดยทีมปฏิบัติการฯ ระดับอำเภอ จะติดตามให้แนะนำครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการฯ บรรลุตามแผนพัฒนาชีวิตของครัวเรือน และสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ต่อไป

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0