U2T นาทราย “เติมน้ำใจสู่ชุมชนสู้ภัยโควิด” สร้างรอยยิ้ม แบ่งปันน้ำใจให้เครือข่ายผู้นำชุมชน กองกำลังชุมชนสู้ศึกโควิด-19

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

วันนี้ (26 ต.ค.64) เวลา 10.00 น. ที่ลานด้านข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลายท่า ตำบลนาทราย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช U2T นาทราย ส่งมอบและสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชนและเครือข่ายตำบลนาทราย ซึ่งทำหน้าที่เป็นด่านหน้าในการดูแลเฝ้าระวังการติดเชื้อ COVID-19 ภายใต้ชื่อโครงการ “เติมน้ำใจสู่ชุมชนสู้ภัยโควิด-19” โดยมีนายจรัญ บุญล้อม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นผู้ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 ให้กับ เจ้าหน้าที่ อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และพร้อมเพียงกัน ในการจัดกิจกรรมซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และพร้อมเพียงกัน ในการจัดกิจกรรม

ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ ม.ราชภัฏนครฯ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มอบหมายภารกิจให้นักจัดการทางสังคม ได้ดำเนินการจัดโครงการเพื่อจัดสรรงบประมาณในการลงพื้นที่ ช่วยเหลือชุมชนในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ให้แก่ผู้นำชุมชนตำบลนาทราย ทั้ง 6 หมู่บ้าน ซึ่งทำหน้าที่เป็นด่านหน้าในการดูแลเฝ้าระวังการติดเชื้อ COVID-19 โดยการส่งมอบ 1. ชุด PE จำนวน 200 ชุด 2. หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 180 กล่อง 3. เจลแอลกอฮอร์ จำนวน 180 ขวด 4. ถุงมือทางการแพทย์ จำนวน 20 กล่อง

ซึ่งนักจัดการทางสังคมตำบลนาทราย ร่วมกับ ผศ.ดร.วีระยุทธ สุดสมบูรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ เล็งเห็นว่าในพื้นที่นั้น มีศูนย์พักคอย อยู่ 1 ศูนย์ เป็นที่รองรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ภายในชุมชน ตำบล เนื่องจากขณะนี้ พื้นที่ชุมชนตำบลนาทราย เริ่มมีการระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ และเนื่องจากสถานการณ์โควิดในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะ จ.นครศรีธรรมราช ยังพบติดเชื้อสูง และได้ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งที่ศูนย์พักคอย จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร หมุนเวียนกันมาดูแลที่นี่ จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 เป็นอย่างมาก การจัดโครงการ “เติมน้ำใจสู่ชุมชนสู้ภัยโควิด” ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ให้แก่ผู้นำและอาสาสมัครสาธารณสุข ในครั้งนี้ เพื่อต่อสู้โควิด และสามารถช่วยป้องกัน ดูแลผู้ป่วย และแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้ในเบื้องต้น และลดจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้ได้มากที่สุดซึ่งเป็นการช่วย หมอ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0