U2T นาทราย รณรงค์ปลูกผักกินเอง ใช้เวลาว่างปลูกผักปลอดสาร ลดรายจ่ายช่วงระบาดโควิด19 ส่งเสริมการเรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผัก หยุดเชื้อ เพื่อชาติ


วันนี้ (28 ต.ค.64) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 2 ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช U2T ตำบลนาทราย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม ปลูกผัก หยุดเชื้อ เพื่อชาติ โดยมีนางสาวอภิญญา ทรงสุรางค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ประธานมอบกล้าไม้ผักสวนครัว พร้อมด้วยทีมบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย และนักจัดการทางสังคมโครงการ1ตำบล1มหาวิทยาลัย ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พื้นที่ตำบลนาทราย
และตัวแทนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับมอบกล้าไม้ผักสวนครัว ในครั้งนี้

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย และนักจัดการทางสังคมตำบลนาทราย ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชน ต.นาทราย จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม ปลูกผัก หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 รวมทั้งผู้ประสบภัยโควิด-19 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้และนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปลูกผักปลอดสารพิษไว้รับประทานเองที่บ้าน และ 3 เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ กลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาทราย จำนวน 270 ต้น วิธีการดำเนินการโดยมอบต้นพันธุ์ผักสวนครัว 4 ชนิด คือ ต้นมะเขือ ต้นพริกขี้หนู ต้นมะม่วงหาวมะนาวโห่ และต้นโหระพา ให้กับประชาชน (ตัวแทนครัวเรือน)