U2T นาทราย จัดโครงการ สืบสานไก่พื้นบ้าน เป็นแหล่งอาหารและอาชีพเสริม สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างรายได้ สู้วิกฤตโควิด-19

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


วันนี้ (30 ต.ค. 64) ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นักจัดการทางสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” จัดโครงการ “สืบสานไก่พื้นบ้าน BY U2T” เพื่อส่งมอบพันธุ์ไก่พื้นบ้านให้กับประชาชนหมู่ที่ 3 โดยมี ผศ.ดร.วีระยุทธ สุดสมบูรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ร่วมส่งมอบพันธุ์ไก่พื้นบ้านจำนวน 160 ตัว และอาหารไก่ 20 กระสอบ ให้กับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ซึ่งเป็นตัวแทนเกษตรกร

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับงบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ ม.ราชภัฏนครฯ มอบหมายภารกิจให้นักจัดการทางสังคม ได้ดำเนินการจัดโครงการเพื่อจัดสรรงบประมาณในการลงพื้นที่ ช่วยเหลือชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาชุมชน ให้ยั่งยืน ในการแก้ปัญหาช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่ โดยจัดโครงการ “สืบสานไก่พื้นบ้าน BY U2T” เพื่อมอบให้เกษตรกรเลี้ยงไก่เป็นรายได้เสริม ซึ่งการเลี้ยงไก่พื้นเมืองไม่ใช่เรื่องยาก ปล่อยตามธรรมชาติ หาอาหารกินเอง ไก่แข็งแรง ประหยัดต้นทุน เป็นที่ต้องการของตลาด สู้วิกฤตโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี ซึ่งการเลี้ยงไก่พื้นบ้านเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ความนิยมของไก่พื้นบ้านนั้นแยกเป็น 3 ลักษณะ คือ การเลี้ยงในลักษณะไก่สวยงามเชิงอนุรักษ์ การเลี้ยงไว้เพื่อกีฬาชนไก่ และการบริโภคเนื้อไก่บ้าน โดยลักษณะเด่นของไก่พื้นบ้านคือการเลี้ยงแบบปล่อยธรรมชาติซึ่งนับว่าเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับกระแสการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำให้ธุรกิจไก่พื้นบ้านเป็นธุรกิจที่มีอนาคตสดใสและเป็นธุรกิจที่ไม่ควรมองข้าม โดยการเลี้ยงไก่พื้นบ้านมีการเลี้ยงกระจายตัวอยู่ทุกภาคและเป็นมรดกตกทอดมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานกว่าหลายร้อยปีสมควรสืบทอดและอนุรักษ์ไก่พื้นเมืองให้ยั่งยืน สอดคล้องตามหลักพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 สร้างความเข็มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยง และเศรษฐกิจภายในประเทศ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0