ม.ราชภัฏนครฯ ร่วมกับ บพท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ HACKATHON 2021 THE SEEKER การจับประเด็นการนำเสนอ การปรับบุคลิกภาพ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

💥
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับ หน่วยบริหารและจัดการทุนต้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ HACKATHON 2021: THE SEEKER “การจับประเด็น content & การนำเสนอ & การปรับบุคลิกภาพ” ระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประกอบ ชาติภุกษ์ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโปรแกรมวิจัย หน่วย บพท. และทีมงาน มาเป็นวิทยากร ซึ่งการจัดการอบรมในครั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มเติมความรู้ให้แก่ทีม THE SEEKER ตำบลนาเคียน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันคัดเลือกสุดยอด 5 ทีม ในการแข่งขัน U2T HACKATHON 2021 เพื่อพัฒนาทักษะและการระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์ บนปัญหาและความต้องการในพื้นที่จริง และให้ได้มาซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับบริบทในพื้นที่ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริงในชุมชน (Community integrated Learning) และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการนำเสนอผลงานและยกระดับการขายสินค้าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกร ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีกำหนดการดังนี้

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เริ่มกิจกรรมในเวลา 09.00 น. เป็นการกล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การอบรมเชิงปฏิบัติการ HACKATHON 2021 : THE SEEKER โดย ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผศ.สุรศักดิ์ แก้วอ่อน รองอธิการบดี รักษาราชการาแทนอธิการบดี ดร.สมปอง รักษาธรรม รองอธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.ดร.ดำรงศ์พันธ์ ใจห้าววีระพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี/ผู้อำนวยการศูนย์สืบสานงานพระราชดำริและการพัฒนาท้องถิ่น (ศพท.) เป็นประธานในพิธีเปิด ในเวลา 09.20 น. เป็นกิจกรรมแนะนำตัวและความคาดหวังของการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ HACKATHON 2021 : THE SEEKER โดย ดร.ประกอบ ชาติภุกษ์ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโปรแกรมวิจัย หน่วย บพท. และทีม บพท. เวลา 10.00 น. เป็นการเติมความรู้เรื่องความเข้าใจและความสำคัญของ content & การจับประเด็น content เชิงปฏิบัติการ โดยนางสาวทัศนีญาฎา แสนคำ และทีม บพท. เวลา 15.30 น. เป็นการทดลองนำเสนอ content โดยทีม U2T และตัวแทนกลุ่มชาวบ้านผลิตภัณฑ์หญ้าลิเภา และเวลา 16.00 น. เป็นการสรุปผลการเติมความรู้ “การจับประเด็น content & การนำเสนอ & การปรับบุคลิกภาพ”

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เริ่มอบรมตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นการเติมความรู้เรื่องการสื่อสารออนไลน์และความสำคัญของการสื่อสารออนไลน์ โดยนางสาวทัศนีญาฎา แสนคำ และทีม บพท. เวลา 10.00 น. เป็นการทดลองปฏิบัติการ นำเสนอ content บนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดย ทีม U2T และตัวแทนกลุ่มชาวบ้านผลิตภัณฑ์หญ้าลิเภา เวลา 11.30 น. เป็นการทบทวน (After Action Review) หลังการเติมความรู้เรื่อง “การจับประเด็น content & การนำเสนอ & การปรับบุคลิกภาพ” และปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในเวลา 12.00 น.

ภาพและข่าว : PR NSTRU Team 💯

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0