ทม.ปากพูน รับมอบเงินสนับสนุนจาก บ.เชฟรอนฯ จำนวน 1 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตำบลปากพูน

วันนี้เวลา 09.30 น. นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพูนกล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัดและผู้แทนจากพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ในพิธีรับมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ณ ห้องประชุมป่าชายเลน เทศบาลเมืองปากพูน

นายกปูได้กล่าวถึงการดำเนินโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลเมืองปากพูนนั้น มีวัตถุประสงค์ในการปลูกฝังจิตสำนึกเพื่อส่งเสริมด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่งที่มีความสำคัญต่อความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ในรูปแบบศูนย์เรียนรู้และรองรับนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน ส่งเสริมอาชีพชุมชนและการแปรรูปอาหารให้ได้มาตรฐานของการท่องเที่ยว โดยการสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาและภาคประชาชน

จากนั้น คุณผลใหม่ จิระยิ่งพันธ์ ผู้จัดการศูนย์ขนส่งทางอากาศนครศรีธรรมราช บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้กล่าวถึงการดำเนินโครงการฯดังกล่าว “เป็นหนึ่งในภารกิจหลักในการดำเนินนโยบายเพื่อสังคมของบริษัทฯ เพื่อช่วยพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจชุมชน ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศ ซึ่งเป็นพันธกิจที่บริษัทเชฟรอนยึดมั่นและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาี่ได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาเกือบหกทศวรรษ โดยเฉพาะในด้านการดำเนินงานในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นบ้านอีกหลังของเรา บริษัทเชฟรอน ร่วมกับบริษัทผู้ร่วมทุนมรความยินดีสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินการดังกล่าว และขอเป็นกำลังใจให้กับคณะทำงานทุกภาคส่วน”

ต่อจากนั้นบริษัทเชฟรอน ได้ส่งมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการฯ จำนวน 1 ล้านบาท ให้กับเทศบาลเมืองปากพูน โดยนายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์ เป็นผู้รับมอบและกล่าวขอบคุณ และมีตัวแทนชุมชน นางกระจาย ชวาสิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 จากกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง และนายจักรกฤษณ์ พิกุลกาญจน์ จากวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวปากพูน ร่วมพิธีรับมอบในครั้งนี้ด้วย