พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมเจรจาเชื่อมโยงตลาดสินค้ายางพารา ไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องภาคใต้ ปีงบประมาณ2564

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


เมื่อ25พย.2564 ที่ห้องประชุมโรงแรมปุระนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดการเจรจาธุรกิจ Pre-Post Matching และจัด Mini-Showcase จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้ชื่องาน “RUBBER SMART TRADE 2021 Online Business Matching @ NakhonSi Thammarat” ตามโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมันอย่างครบวงจร โดยการจัดกิจกรรมเจรจาเชื่อมโยงตลาดสินค้ายางพารา ไม้ยางพารา และผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ กระทรวงพาณิชย์ โดยมีนางเอกอนงค์ บัวมาศ พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราข กล่าวรายงานว่า
“การเจรจาธุรกิจ Pre-Post Matching และจัด Mini-Showcase”ระหว่างผู้ประกอบการสินค้ายางพารา ไม้ยางพารา และผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องในจังหวัดนครศรีธรรมราช กับผู้นำเข้าในต่างประเทศ ผ่านการเจรจาการค้าในรูปแบบออนไลน์ (Online Business Matching) และขอบคุณไปยังผู้ร่วมงานทุกท่านที่ได้มาเป็นเกียรติ ในวันนี้ ทั้งที่อยู่ ณ สถานที่แห่งนี้และพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศโดยผ่านระบบ ZOOM

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะตัวแทนกระทรวงพาณิชย์ในภูมิภาค ได้รับนโยบายจากท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร) ให้ทำงานเชิงรุก ประสานความร่วมมือเพื่อสร้างมูลค่าทางการค้า ขานรับและขับเคลื่อนนโยบายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) นโยบายด้านการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ ให้ก้าวทันตลาดทั้งในและต่างประเทศ เร่งรัดการส่งออกในยุค New Normal ส่งเสริมการเจรจาการค้าเพื่อขยายการค้าไปยังตลาดโลก สร้างโอกาสการตลาดในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้ความสำคัญในการใช้ระบบการค้าผ่านทั้ง
ช่องทาง Online และ Offline ตลอดจนเพิ่มบทบาททูตพาณิชย์เป็น “เซลล์แมนประเทศ” ส่วนพาณิชย์จังหวัดเป็น “เซลล์แมนจังหวัด” ที่ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” และเน้นการทำงานร่วมกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัดการนำรายได้เข้าประเทศ นอกจากการปรับตัวของภาคเอกชนแล้ว ส่วนราชการเองก็ต้องปรับตัว เปลี่ยนเจตคติเดิม
ในการกำกับดูแลมาเป็นร่วมมือกันอย่างเข้มข้นทุกมติกับภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเวที ให้เกิดการซื้อ การขาย สร้างเครื่องมือและเทคนิครวมถึงกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม การเจรจาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้า การเร่งพัฒนาผู้ประกอบการให้ตระหนักรู้แนวโน้มและเส้นทางการตลาด โดยการทำงานร่วมกับทูตพาณิชย์ ในการหาข้อมูลการค้า
ให้กับผู้ประกอบการโดยละเอียด และร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการค้าของแต่ละประเทศด้วย และเชื่อมโยงสื่อสารกัน เราจะเห็นภาพความร่วมมือระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ และทูตพาณิชย์ทั่วโลก ภายใต้ความเชื่อมั่นว่า โอกาสสินค้าไทยในตลาดต่าง ๆ ยังคงมีอีกมาก ถึงแม้ว่าทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่กับวิกฤติเศรษฐกิจโลกก็ตาม

“การเจรจาธุรกิจ Pre-Post Matching และจัด Mini-Showcase”ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมันอย่างครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ขยายโอกาสและช่องทางการตลาดใหม่ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการสินค้ายางพารา ไม้ยางพารา และผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
การจัดกิจกรรมวันนี้ มีผู้ประกอบการสินค้ายางพารา ไม้ยางพารา และผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 12 ราย และผู้นำเข้าในต่างประเทศ เข้าร่วมเจรจาการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Business Matching) จำนวน 10 ราย มีคู่เจรจาการค้า 48 คู่ค้า จาก 3 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐอินเดีย มาเลเซีย และ ญี่ปุ่น นอกจากนี้ มีกิจกรรมนำเสนอสินค้า (Mini-Showcase) และไลฟ์สดประชาสัมพันธ์สินค้า เพื่อให้เกิดการซื้อขายจริง อีกทั้งมีคลินิกบริการให้คำปรึกษาด้านการค้าออนไลน์ โดยผ่านระบบ ZOOM จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้บริการตลอดการจัดกิจกรรม.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0