มรภ.เมืองคอนจัดประกวดและแสดงนวัตกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่นยกระดับเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น30ตำบลU2TNSTRUInnovationDay

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


ผศ.ดำรงค์พันธ์ ใจห้าววีระพงศ์ ผช.อธิการบดี มรภ.นครศรีธรรมราชเปิดเผยว่า ศูนย์สืบสานงานพระราชดำริ และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้จัดงาน “U2T NSTRU Innovation Day” ประกวดและแสดงนวัตกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น ยกระดับเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น 30 ตำบล โครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)”ณ ห้องประชุม 3820 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และ ระบบ ZOOM Cloud Meetings ในการนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิด

กิจกรรมในครั้งนี้ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช มีการดำเนินงานตามนโยบายสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ซึ่งได้มีนโยบายดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)” ซึ่งมีการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง จำนวน 30 ตำบล ประชาชนในพื้นที่ได้รับการจ้างงานที่ตอบสนองต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่จากโครงการดังกล่าวจำนวน 749 อัตรา
โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ ประกอบด้วย 1) เพื่อให้เกิดการจ้างงานให้แก่คนในชุมชน 2) เพื่อพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ 3) การสร้างและพัฒนา Creative Economy 4) การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน และ 5) การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม โดยผลผลิตของโครงการ U2T ก่อให้เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยก่อให้เกิดการจ้างงานที่ตอบสนองต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ดำเนินโครงการ อีกทั้งก่อเกิดผลผลิตนวัตกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่นกว่า 169 ผลิตภัณฑ์ และยกระดับเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น 30 ตำบล ผลิตนวัตกรรมชุมชน 65 นวัตกรรม ซึ่งสอดรับกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชด้านการบริการวิชาการและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 อีกทั้งสอดคล้องพระราชปณิธาน พระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10 ในการส่งเสริมและสนับสนุนและสนองงานตามพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครอบคลุมมิติด้านสังคม การศึกษา เศรษฐกิจและทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ให้คนในชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างสมดุล ยั่งยืน กิจกรรมในวันนี้ดำเนินการภายใต้ศูนย์สืบสานงานพระราชดำริและการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดกิจกรรม “U2T NSTRU Innovation Day” เพื่อเป็นการประกวดและแสดงนวัตกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมท้องถิ่น ยกระดับเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น 30 ตำบล ภายใต้โครงการดังกล่าว

โดยกิจกรรมในวันนี้มีทีมผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 29 ทีม จาก 30 ตำบล รางวัลต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นกว่า 10,000 บาท และของรางวัลอีกมากมาย (โดยการ Random) ผ่านการชมเชียร์ ผ่านเวบเพจ เฟสบุ๊กมหาวิทยาลัย กิจกรรมในวันนี้มีผู้เข้าร่วม ทั้ง ออนไลน์ และ ออนไซด์ ภาคีเครือข่าย มหาวิทยาลัย ภาคใต้ และ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน กลุ่มเครือข่ายธุรกิจตลาดออนไลน์ กว่า 800 คน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0