พิธีเปิดศูนย์กลุ่มอาชีพเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะตำบลนาทราย ส่งเสริมอาชีพชุมชน อย่างเป็นทางการ หวังต่อยอดสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ผู้ว่างงานจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19


วันนี้(24 ธ.ค.64) ณ ที่ทำการกลุ่มเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะตำบลนาทราย หมู่ 6 ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่าที่ร้อยตรีพีรพันธุ์ สุวรรณโอภาส ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติหน้าที่แทนนายก อบจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกลุ่มอาชีพเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะตำบลนาทราย โดยมีนางสุภลักษณ์ คำปล้อง ประธานกลุ่มเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะตำบลนาทราย กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผศ.ดร.ดำรงศ์พันธ์ ใจห้าววีระพงศ์ ผอ.ศูนย์สืบสานงานพระราชดำริและการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นายจรัญ บุญล้อม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวสุนันทา เนียมรัตน์ พัฒนากรประจำตำบลนาทราย นายวัชรา ชุมธรรม กำนันตำบลนาทราย ผู้นำชุมชน สมาชิกกลุ่มสตรีผ้าปาเต๊ะตำบลนาทราย และนักจัดการทางสังคมตำบลนาทราย เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ภายใต้มาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

นางสุภลักษณ์ คำปล้อง ประธานกลุ่ม กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม “เพ้นท์สีเติมสัน สานฝันผ้าปาเต๊ะ” ในวันนี้ กลุ่มสตรีได้มีการริเริ่มจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ โดยการของบประมาณจากสำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อต้องการฝึกเป็นอาชีพเสริมให้แก่กลุ่มสตรีซึ่งในขณะนั้นยังไม่ได้มีการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะเพื่อวางจำหน่าย ต่อมาได้มีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย โดยนักจัดการทางสังคมตำบลนาทรายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ทำให้เกิดโครงการการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะขึ้น เพื่อยกระดับและสร้างอาชีพใหม่ให้แก่กลุ่มสตรีในตำบลนาทราย และส่งเสริมให้สตรีในตำบลนาทรายใช้เวลาว่างจากงานประจำมาทำอาชีพเสริมเป็นการเพิ่มช่องทางรายได้ให้กับครอบครัว สามารถนำไปสู่การเปิดตลาดสินค้าชุมชน โดยนำความรู้ของเด็กรุ่นใหม่เข้ามาช่วย ตามแนวคิดการทำการตลาดยุคใหม่ และช่องทางการจัดจำหน่ายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในการพัฒนาตำบลต่อไป

นางสาวปารวี ชูบุญเรือง ประธานนักจัดการทางสังคมตำบลนาทราย กล่าวว่า ความสำเร็จของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นโครงการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ช่วยสร้างรากแก้วให้ประเทศ ให้เกิดการจ้างงานของบัณทิตจบใหม่ ประชาชน และ นักศึกษา ให้มีงานทำ และฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนซึ่งได้ดำเนินการตามความต้องการของชุมชนและต้องการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริงโดยการสร้างอาชีพและรายได้จากการดำเนินกิจกรรมด้านเกษตรกรรม ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การยกระดับอาชีพหัตถกรรม เพื่อสร้างรายได้ในชุมชน รวมไปถึงการเพิ่มช่องทางการตลาดด้วยการสร้างโลโก้และการตลาดออนไลน์ ความสำเร็จของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของตำบลนาทราย ภายใต้การขับเคลื่อนของ ผศ.ดร.วีระยุทธ สุดสมบูรณ์ นักจัดการทางสังคมตำบลนาทราย และองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ที่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ดังต่อไปนี้
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ” หลังจากที่นักจัดการทางสังคมตำบลนาทรายได้เข้ามาเรียนรู้การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนากลุ่มเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะให้เป็นกลุ่มอาชีพของชุมชนที่เข้มแข็งเพื่อยกระดับและสร้างอาชีพใหม่ให้แก่กลุ่มสตรีในตำบลนาทรายเพื่อสามารถนำไปสู่การเปิดตลาดสินค้าชุมชน โดยการนำแนวคิดการทำการตลาดยุคใหม่และช่องทางการจัดจำหน่ายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาพัฒนากลุ่ม
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำปุ๋ยหมักแบบแห้ง” เป็นการเล็งเห็นถึงปัญหาขยะในชุมชน โดยเฉพาะใบไม้แห้ง ที่กำจัดโดยวิธีการเผา ส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศ นักจัดการทางสังคมตำบลนาทรายจึงจัดทำกิจกรรมการทำปุ๋ยหมักแบบแห้งขึ้น โดยการทำรั้วล้อมรักษ์ใต้ต้นไม้เพื่อเป็นแนวทางการลดปัญหาขยะให้กับประชาชน อีกทั้งได้ประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

กิจกรรม “ครัวปันสุขตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยการส่งมอบต้นกล้าผักสวนครัวและอุปกรณ์ทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรตำบลนาทราย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรในชุมชน ปลูกผักสวนครัวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของCovid-19 เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างรายได้ในครัวเรือน และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตรภายในครัวเรือนของเกษตรกรในชุมชน
กิจกรรมส่งพลังใจสู้ภัยโควิด-19 โดยการส่งมอบอุปกรณ์ป้องกัน Covid-19 ให้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้นำชุมชน ซึ่งทำหน้าที่เป็นด่านหน้าในการดูแลเฝ้าระวังการติดเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่ตำบลนาทราย นักจัดการทางสังคมตำบลนาทราย ขอบขอบคุณกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผศ.ดร.วีระยุทธ สุดสมบูรณ์ ที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้เข้ามาพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง และขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายที่ได้ร่วมพัฒนาไปกับนักจัดการทางสังคม