ม.วลัยลักษณ์ จับมือ อพวช. ลงนาม MOA พัฒนาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ อพวช. ลงนาม MOA พัฒนาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ (มวล.) ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นด้านการศึกษาธรรมชาติของภาคใต้
ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ในนามผู้แทนอธิการบดีมวล. ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับ นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการอพวช.โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี ผู้อำนวยการอุทยานพฤกษศาสตร์ มวล.และ ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ อพวช. เป็นพยานในพิธีลงนาม เมื่อเร็วๆนี้ ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพมหานคร
ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ เปิดเผยว่า เด็กและเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้ไม่มีโอกาสได้ชมการแสดงนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ของ อพวช. ด้วยข้อจำกัดในการเดินทาง มวล.จึงมีแนวคิดในการร่วมมือกับ อพวช. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ได้เรียนรู้สิ่งดี ๆ ที่ อพวช. มี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนในภาคใต้เป็นอย่างมาก โดย มวล.พร้อมรับดำเนินการทั้งในเรื่องสถานที่และการจัดเตรียมต่าง ๆ เป็นตัวกลางทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของ อพวช. ในการดำเนินงานขับเคลื่อนร่วมกัน เพราะมีเป้าหมายเดียวกันในเรื่องของเยาวชนและการศึกษาของประเทศ เป็นการสร้างการศึกษาให้เยาวชนในพื้นที่ภาคใต้ ให้มีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ

ด้าน นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ เปิดเผยว่า อพวช. มีภารกิจในการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบๆตัว ซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศผ่านสื่อที่ใช้จัดแสดง เช่น นิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับการลงนามความเข้าใจระหว่างอพวช. กับ มวล.ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ซึ่ง อพวช. มีองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆและหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะบรรลุไปตามวัตถุประสงค์ ทำให้เยาวชนและประชาชนได้มีแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น
บันทึกความเข้าใจนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนและประชาชน ร่วมกันใช้ทรัพยากรและความสามารถดำเนินการตามภารกิจหลักของทั้งสององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา วิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ ตลอดจนส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งแวดล้อมแก่เด็กและเยาวชน