มรภ.นศ. จัดกิจกรรมการพัฒนา Soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม Social Engineer Creating – SEC

(2 กุมภาพันธ์ 2565) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมการพัฒนา Soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (กิจกรรมที่ 1 การผลิตวิศวกรสังคม Social Engineer Creating – SEC) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร. พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และนางสาวอุบลวรรณ บุญแก้ว เลขานุการรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ หอประชุมนิลพยัคฆ์ สำนักงานอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชิต สุขทร รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า กิจกรรมการพัฒนา Soft skills นี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมีทักษะในการเป็นวิศวกรสังคม ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ เชิงเหตุ – ผล ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง และทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที่ได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นที่ปรึกษาวิศวกรสังคม เพื่อนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริง แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนในมิติต่าง ๆ เช่น ด้านความยากจน ความเหลื่อมล้ำ และปัญหาคุณภาพชีวิต โดยการสร้างหรือนำองค์ความรู้ที่หลากหลายในมหาวิทยาลัยมาบูรณาการในการแก้ปัญหา และเพื่อนำองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่มีในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน

กิจกรรมในวันนี้นั้นเป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิศวกรสังคม ในหลักสูตรทักษะการโค้ช สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิศวกรสังคม โดยเริ่มจาก เวลา 08.30 เป็นการบรรยายเรือง ปฐมบทวิศวกรสังคม โดย ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในเวลา 09.00 น. กิจกรรมปฏิบัติการฝึกทักษะการโค้ช สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิศวกรสังคม โดย ดร.พลกฤต แสงอาวุธ และนางสาวอุบลวรรณ บุญแก้ว และในเวลา 16.30 น. เป็นการสรุปกิจกรรม และพิธีปิดกิจกรรม