เชฟรอนสานต่อโครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียนในจังหวัดสงขลา ปลูกฝังวินัยจราจรให้เยาวชนใช้ถนนอย่างปลอดภัย

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ (ที่ 4 จากขวา) ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบงบประมาณสนับสนุนจำนวน 3 ล้านบาท ให้กับมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย โดยมี นางสาวชบา ไชยจารีย์ (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อสนับสนุนการดำเนิน โครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน ระยะที่ 6 ในการให้ความรู้และเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยบนท้องถนนให้แก่เยาวชน ครู และผู้ปกครอง ทั้งในจังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราช เพื่อแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัทผู้ร่วมทุน ประกอบด้วย บริษัท มิตซุย ออยล์เอ็กซโปลเรชั่น จำกัด บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัท พลังโสภณ จำกัด ได้มอบงบประมาณสนับสนุนงวดที่ 1 จำนวน 3 ล้านบาท ให้กับมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย เพื่อสานต่อโครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน หรือ Chevron Streetwise ระยะที่ 6 ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 – เดือนสิงหาคม 2566 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และการใช้หมวกนิรภัยที่ถูกวิธี ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยทางท้องถนนให้กับนักเรียน คณะครูอาจารย์ และผู้ปกครองของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราช อันจะเป็นการช่วยป้องกันอุบัติเหตุจราจรได้อย่างยั่งยืน

พร้อมกันนั้น นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ยังให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “ห้องเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Corner)” ณ โรงเรียนบ้านเขาแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และจัดสื่อการเรียนการสอนด้านวินัยจราจรบนท้องถนนให้แก่โรงเรียนในเครือข่ายต่อไป

ทั้งนี้ โครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน ระยะที่ 6 มีระยะเวลาดำเนินงานระหว่างเดือนธันวาคม 2564 – เดือนสิงหาคม 2566 ภายใต้งบประมาณทั้งหมด 5 ล้านบาท ครอบคลุมโรงเรียนในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาทั้งในจังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราช จำนวนทั้งสิ้น 17 โรงเรียน แบ่งเป็น 12 โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ได้แก่ โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา โรงเรียนบ้านหัวเขา โรงเรียนบ้านเขาแดง โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ โรงเรียนวัดบ่อปาบ โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร โรงเรียนเทศบาลเมือง สิงหนคร (บ้านยางงาม) โรงเรียนวัดโลกา โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ โรงเรียนวัดตาหลวงคง โรงเรียนวิเชียรชม และโรงเรียนวรนารีเฉลิม และ 5 โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 โรงเรียนเทศบาลเมืองปากพูน โรงเรียนวัดท่าแพ และโรงเรียนวัดวิสุทธิยาราม

อนึ่ง บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัทร่วมทุน ร่วมกับ มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย ได้ดำเนินโครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียนมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 และมีแผนดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนสิงหาคม 2566 ด้วยงบประมาณสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้นกว่า 20,000,000 บาท เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ผ่านการอบรมให้ความรู้ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และการทำงานร่วมกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในปัจจุบัน มีเด็ก ผู้ปกครอง ครู และคนในชุมชน เข้าร่วมโครงการฯ แล้วกว่า 30,000 คน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0