มรภ.เมืองคอนจัดกิจกรรม Soft skills พัฒนานักศึกษามีทักษะคิดวิเคราะห์เป็น


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมการพัฒนา Soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (กิจกรรมที่ 1 การผลิตวิศวกรสังคม Social Engineer Creating – SEC) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร. พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และนางสาวอุบลวรรณ บุญแก้ว เลขานุการรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชิต สุขทร รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า กิจกรรมการพัฒนา Soft skills นี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมีทักษะในการเป็นวิศวกรสังคม ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ เชิงเหตุ – ผล ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง และทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม

เพื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที่ได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นที่ปรึกษาวิศวกรสังคม เพื่อนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริง แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนในมิติต่าง ๆ เช่น ด้านความยากจน ความเหลื่อมล้ำ และปัญหาคุณภาพชีวิต โดยการสร้างหรือนำองค์ความรู้ที่หลากหลายในมหาวิทยาลัยมาบูรณาการในการแก้ปัญหา และเพื่อนำองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่มีในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน