เวที..เสวนา เหลียวหลัง แลหน้า..คีรีวง “Back To Forward ๙ต่อไป ก้าวไหนดี” ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราช จากเมืองอากาศดีที่สุด เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ อย่างทั่วถึง

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

วันนี้(5 ก.พ. 65) ณ ริมสะพานคีรีวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดย ดร.วิเชียร
มันแหล่ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และหัวหน้าโครงการวิจัย “การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นเส้นทางท่องเที่ยวอ่าวไทย อันดามัน และ
พหุวัฒนธรรมชายแดนใต้” พร้อมด้วยนายปุณยวีร์ ศรีรัตน์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และหัวหน้าโครงการย่อย “การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช” ทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดกิจกรรมเสวนา “Back To Forward ๙ ต่อไป ก้าวไหนดี ?” ณ ลานกิจกรรมข้างสะพานข้ามคลองท่าดี (สะพานคีรีวง) ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่ (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ แก้วอ่อน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (2) นางกนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (3) นายวีรศักดิ์ บัวศรี นายอำเภอลานสกา (4) สิบตำรวจตรีหญิง มณฑาทิพย์ เมฆาวรรณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน (5) นายสุเทพ เกื้อสังข์ อดีตรองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. และอดีตผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช (6) นางไพรวัลย์ ศรีเทพ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช (7) นางพิชญ์สินี ทัศน์นิยม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช (8) นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันสุวรรณภูมิศึกษาและผู้นำกิจกรรม Creative Nakhon (9) นางสาวศิริกมล แก้วแสงอ่อน นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช (10) นายเกียรติคุณ รอดตัว แผนงานพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวปลอดภัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (11) นายพรชนก ศักดิ์ธานี นายกสมาคมท่องเที่ยวชุมชนอำเภอลานสกา ที่ปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเจ้าของ บริษัท โอเชี่ยน สไมล์ จำกัด

(12) นายโชนัน ยอดไชย ปราชญ์ชุมชนคีรีวง และ (13) นางวารุณี คำศรี ประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวลูกไม้คีรีวง โดยมีนายณัฐพร การิกาญ (ดีเจช้าง) เป็นพิธีกรดำเนินรายการ
การเสวนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอมุมมองในอดีตและก้าวสู่อนาคตของการท่องเที่ยวในชุมชนคีรีวง หลังจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 สำหรับศักยภาพของชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมร่วมแก้ไขปัญหา และสร้างขวัญกำลังให้ชาวคีรีวงผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปให้ได้ โดยมีหัวข้อการเสวนา ได้แก่ (1) เปิดมุมมองการท่องเที่ยวสร้างสรรค์และการสนับสนุนท่องเที่ยวชุมชน (2) ทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอลานสกา
(3) การท่องเที่ยวชุมชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (4) บทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีต่อชุมชนท่องเที่ยว
(5) อัตลักษณ์และวิถีชุมชนคีรีวงในมุมมองจากผู้คนภายนอก (6) การท่องเที่ยวกับการเปลี่ยนในคีรีวง (7) แนวทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (8) แนวทางในการพัฒนาคีรีวงให้ยั่งยืน (9) นโยบายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในภาพรวม (10) มุมมองการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ ในยุค New Normal (11) ทำอย่างไรให้ทรัพยากรท่องเที่ยวทรงคุณค่า (12) ชุมชนจะดำเนินการจัดการความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวอย่างไร และ (13) มีอะไรดีที่คีรีวง ชิม ช้อป แชะ โดยผู้เข้าร่วมรับการเสวนาประกอบด้วยตัวแทนชุมชน ผู้นำชุมชน และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านคีรีวง
นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ขนม การแสดง และสื่อมวลชน (ช่อง NBT รายการวิทยุ และเพจข่าวต่างๆ) ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ภายใต้ความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครศรีธรรมราช โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวลูกไม้คีรีวง วิสาหกิจชุมชนเพ็ชรคีรีโฮมสเตย์ โรงแรมแพสชั่นรีสอร์ทคีรีวง ตลอดจนภาคีต่างๆ ในชุมชนบ้านคีรีวง

ชมการเสวนาย้อนหลังโดย คิดถึงจัง เรดิโอ
ช่วงที่ 1 https://fb.watch/a_i8eKsjCT/
ช่วงที่ 2 https://www.facebook.com/Ditladaproduction/videos/675471290260720/
ลิงก์ข่าว สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเนครศรีธรรมราช
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=999644194236962&id=100025741731024

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0