นบพิตำเมืองแห่งสายหมอก เปิดเส้นทางท่องเที่ยว “ตลาดชุมชนจีน บ้านโรงเหล็ก”

นบพิตำเมืองแห่งสายหมอก เปิดเส้นทางท่องเที่ยว “ตลาดชุมชนจีน บ้านโรงเหล็ก” เพิ่มขีดความสามารถเพื่อสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และประวัติศาสตร์อย่างสมดุลยั่งยืน ณ บ้านโรงเหล็ก ตำบลนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันนี้ (26 ก.พ.65) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนด้านการท่องเที่ยว เปิดเส้นทางท่องเที่ยว “ตลาดชุมชนจีน บ้านโรงเหล็ก” เพิ่มขีดความสามารถเพื่อสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และประวัติศาสตร์อย่างสมดุลยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมี ผศ.สุรศักดิ์ แก้วอ่อน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ ของโครงการ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

รองผู้ว่าฯ กล่าวว่า การวิจัยนั้น ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ทรงคุณค่าสูงยิ่งต่อความเจริญรุ่งเรืองของสังคม และเป็นงานสร้างสรรค์อารยธรรมของมนุษย์ โดยเฉพาะปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากการวิจัย ที่มีธงคุณภาพจะทำให้เกิดความรู้ใหม่ หรือความคิดใหม่ แนวทางใหม่ๆ ซึ่งความรู้ใหม่นั้น จะนำมาสู่การแก้ไขปัญหาให้เกิดผลสำเร็จทำให้การพัฒนาสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่ติดขัด เพื่อไปสู่เป้าหมายที่สังคมมีความปรารถนาร่วมกัน ในการวิจัย จึงจำเป็นต้องอาศัยความสามัคคีของทุกภาคส่วน ส่วนในการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ เพื่อแก้ไขปรับปรุง ให้ระบบการวิจัยของชุมชน ประเทศ เปลี่ยนผ่านไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นเรื่อยๆ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับทุนอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 โดยผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ให้ดำเนินโครงการวิจัยเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประวัติศาสตร์อย่างสมดุลและยั่งยืนในอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการวิจัยย่อยที่ 4 เรื่องในการเพิ่มขีดความสามารถเพื่อสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และประวัติศาสตร์อย่างสมดุลอย่างยั่งยืน ในอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี พรมหมา หัวหน้าโครงการวิจัย และคณะผู้วิจัย ประกอบไปด้วย ดร.พัชรี สุเมโธกุล ดร.อุมาพร กาญจนคลอด ผศ.เมธาวัตร ภูธรภักดี ผศ.ดร.ประกอบ ใจมั่น และอ.มยูร หลำสุบ ซึ่งได้จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประวัติศาสตร์ ชุมชนคนจีนโบราณ บ้านโรงเหล็ก ภายใต้โครงการวิจัยย่อยที่ 4 เรื่องการเพิ่มขีดความสามารถเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประวัติศาสตร์อย่างยั่งยืน ในอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์ผลลัพธ์จากการวิจัยในครั้งนี้ 5 ประการด้วยกัน 1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและประวัติศาสตร์ของชุมชน 2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้จากการท่องเที่ยว 3. เพื่อให้ประชาชนเกิดความรักความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 4. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้จาก การวิจัย 5. เพื่อสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว ของอำเภอนบพิตำ

การดำเนินการวิจัย ทีมคณะผู้วิจัย ได้มีการพัฒนาเส้นทางและโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงประวัติศาสตร์ ของตำบลนบพิตำ ซึ่ง ในตำบลนบพิตำ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ทะเลหมอกเขาเหล็กที่มีจุดชมวิวได้ 360 องศา วัดภูเขาเหล็ก เป็นสถานที่ที่รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือทั้งชาวไทยและชาวจีน แก่งหินดาน อันเป็นเส้นทางการขนส่งแร่ในอดีต และชุมชนคนจีนบ้านโรงเหล็ก ซึ่งเดิมเป็นคนจีนแคระ ที่มีประวัติศาสตร์อพยบย้ายถิ่นฐานตามเมืองตะวันออกและตะวันตก จากมณฑลฮกเกี้ยน ไปจนถึงกวางสี และยาวไปถึงมณฑลกวางตุ้ง และนอกจากนั้นก็ยังมีอาหารการกินแบบดั้งเดิม อาทิเช่น โล่งโต้ง ขนมน้ำดัง ขนมครกเหนียว เป็นต้น

ในการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและประวัติศาสตร์ ในตลาดชุมชนคนจีน บ้านโรงเหล็ก ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตํา พัฒนาชุมชนในอำเภอนบพิตำ ส่วนการท่องเที่ยวในตำบลนบพิตำ นักจัดการทางสังคม โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ผู้ใหญ่บ้าน เหล่าพี่น้องประชาชน และกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประวัติศาสตร์