เมืองคอนเปิดเวทีประชุมคณะกรรมการเตรียมพิจารณารางวัลเชิดชูเกียรติส่งเสริมครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2564


#เมืองคอนเปิดเวทีประชุมคณะกรรมการเตรียมพิจารณารางวัลเชิดชูเกียรติส่งเสริมครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2564
วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.ดร.วิมพ์วิภา รักสม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการ #ประชุมคณะกรรมการเตรียมพิจารณารางวัลเชิดชูเกียรติส่งเสริมครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
– ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือยุวดกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
– ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นศ.2
– ผู้รับผิดชอบงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สพม.นศ และ สพป.นศ.1-4
– ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
– ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช
– ผู้แทน หัวหน้าสำนักงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช
– หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
– ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
– ผู้แทนหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช
– ผู้แทนข้าราชการบำนาญ
– เครือข่ายองค์กรงดเหล้า และภาคีเครือข่าย

ร่วมกำหนดแนวทางการพิจารณา กำหนดคุณสมบัติผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา(พสน.กระทรวงศึกษาธิการ) ต้นแบบ ไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่เสพ ไม่พนัน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน รับรางวัลเชิดชูเกียรติ จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ด้านนายวรวุฒิ ประสารพจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครศรีธรรมราช (สคล) กล่าวว่าการจัดเวทีในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.กระทรวงศึกษาธิการ) ที่ออกปฎิบัติหน้าที่ เฝ้าระวัง ดูแลพฤติกรรมนักเรียนและนักศึกษา กลุ่มเสี่ยง ทั่งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นเจ้าพนักงานเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน มีพฤติกรรมที่ ไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่เสพ และไม่พนัน ยึดหลักการครองตน ครองคน ครองงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ ทางศูนย์ฯได้รับการสนับสนุนการดำเนินงาน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)